Ubezpieczeniowy słownik pojęć

Sprawdź koniecznie

Przeszukaj słownik pojęć

Actio directa

Zasada, która pozwala poszkodowanemu na komunikacje bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń sprawcy kolizji, czy wypadku, bez wymuszania na nim bezpośredniego zwrotu odszkodowania, czy zgłoszenia takiej szkody.

Adwokat

Jest specjalistą z dziedziny prawa, który posiada odpowiednie uprawnienia i wykształcenie prawnicze, a także odbytą aplikację adwokacką.

Agent

To przedsiębiorca, który prowadzi działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Jest on wpisany również do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Akt sabotażu

Umyślne niewypełnienie lub wadliwe wypełnianie obowiązków, których zamiarem jest wywołanie dezorganizacji, strat i szkód. Celem jest utrudnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów, urządzeń, instytucji o poważnym znaczeniu dla państwa.

Akt terroru

Działanie z użyciem przemocy (w tym groźby jej użycia) przez osobą lub grupę w celu wywarcia wpływu na rząd i zastraszenie społeczeństwa. Jest sposobem działania wykorzystującym przemoc, który skutkuje stanem przerażenia lub ekstremalnej obawy.

Ambulatorium

Zakład lecznictwa, w którym wykwalifikowany personel pielęgniarek i lekarzy udziela pomocy doraźnej, medycznej w zakresie diagnozy i leczenia trwającego dłużej niż 24 godziny. Znajdują się one w pobliżu izb przyjęć szpitali, czy w pogotowiach ratunkowych, przychodniach lekarskich.

Amortyzacja części

Polega ona na pomniejszeniu kwoty należnej za uszkodzone części niezbędne do wymiany w trakcie wystąpienia szkody. Używana jest przy tym skala procentowa, która jest zależna od wieku i czasu eksploatacji części.

ASO

Autoryzowana Stacja Obsługi to warsztat, w którym personel przechodzi liczne szkolenia w zakresie naprawy i obsług pojazdów wybranej marki. Dzięki takiej wiedzy i doświadczeniu, jest on w stanie lepiej przeprowadzić zakres niezbędnych praw do naprawienia, bądź usprawnienia pojazdu.

Assistance

Ubezpieczenie, które oferuje pomoc na drodze w przypadku awarii pojazdu, kolizji lub wypadku, w zależności od wybranego zakresu ochrony.

Audatex

Ekspercki system, który służy do wyceny wartości pojazdu, a także kalkulowania kosztów naprawy. Z jego pomocą likwidator jest w stawnie wycenić nawet wartość uszkodzonego pojazdu.

Autocasco

Znane również jako ubezpieczenia AC – to ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność na wypadek kradzieży pojazdu, wyrządzenia szkód własnych lub uderzenia w dzikie zwierzęta.

Automatyczne wznowienie

Proces, w którym dotychczasowe ubezpieczenie OC zostaje przedłużone automatycznie w wybranym Towarzystwie, jeżeli nie złożymy stosownego wypowiedzenia umowy i nie zawrzemy polisy u innego Ubezpieczyciela.

Awaria

Niesprawność przedmiotu, która uniemożliwia jego funkcjonowanie, występująca nagle. Powoduje ona jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Nie da się jej przewidzieć oraz rozmiaru jej zasięgu.

Awaria ogumienia

Polega na przebiciu lub wystrzeleniu opony, dętki na skutek przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej.

Bagaż

Przedmioty osobistego użytku, będące w posiadaniu na własność Ubezpieczonego, które są zabierane w podróż (poza miejsce zamieszkania) i znajdują się w różnego rodzaju pojemnikach bagażowych (torba podróżna, kufer, walizka).

Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Okres, w którym nie zaistniało żadne zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczenia, podczas którego Zakład Ubezpieczeń musiał wypłacić odszkodowanie.

BLS

Skrót od Bezpośrednia Likwidacja Szkody. To proces, którego głównym celem jest skrócenie drogi komunikacji w trakcie wystąpienia szkody pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a poszkodowanym i sprawcą.

Błąd medyczny

Działanie lub jego zaniechanie wykonane przez lekarza, który wykonuje diagnozę lub terapie sprzecznie z dostępną mu nauką medyczną. Dopuścić się go może lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta lub inna osoba sprawująca zawód medyczny.

Bójka

Według artykułu 158 Kodeksu Karnego, to starcie, w który uczestniczy powyżej 3 napastników. Każdy z nich się broni i zadaje rany powodując niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka.

Bonus Malus

System, który odnosi się do historii ubezpieczeniowej kierowcy. Dzięki temu, jest on w stanie zakwalifikować osobę do danej klasy szkodowości, co skutkuje zwyżką lub zniżką w składce za ubezpieczenie.

Box dachowy

Akcesorium samochodowe w postaci pojemnika, który posiada zamek. Montowany jest na dachu pojazdu i służy do przewożenia rzeczy zimą oraz latem.

Cedent

Osoba biorąca udział w cesji ubezpieczenia, która przelewa swoje prawa do odszkodowania na kogoś innego (np. na bank). Cesjonariusz natomiast przejmuje natomiast określone świadczenia.

Centrum alarmowe

Jednostka współpracująca z Zakładem Ubezpieczeniowym, która działa w jego imieniu i realizuje świadczenia dla osób w ramach umowy ubezpieczenia.

Cesja ubezpieczenia

Polega ona na przeniesieniu wypłaty odszkodowania na rzecz innego podmiotu lub osoby trzeciej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Najczęściej występuje ona w ubezpieczeniu nieruchomości, kiedy osoby kupująca dom lub mieszkanie na kredyt hipoteczny, w warunkach umowy kredytu musi wykupić ubezpieczenie na określoną wartość nieruchomości z cesją na bank udzielający kredytu.

Choroba

Reakcja ustroju na działanie czynnika chorobotwórczego, które wywołuje nieprawidłowe działanie organizmu lub jego części. Choroby przewlekłe bardzo często są wyłączone z zakresu ochrony wielu ubezpieczeń. Mogą być one objęte ochroną, ale po opłaceniu dodatkowej składki (jednak nie wszystkie).

Ciągnik rolniczy

Znany pod nazwą „traktor” pojazd mechaniczny, którego używa się na potrzebny prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Wyróżnia się ciągniki kołowe ze stałym napędem jednej osi, obu, ciągniki gąsienicowe, i półgąsienicowe. Mogą mieć zastosowanie sadownicze, komunalne, ogrodnicze lub służyć do przewozu narzędzi.

Ciągnik samochodowy

Jest to pojazd, którego konstrukcja jest przeznaczona od ciągnięcia różnego rodzaju przyczep. Najpopularniejszymi ciągnikami samochodowymi są ciągniki siodłowe oraz balastowe.

Części alternatywne

Części, które spełniają normy europejskiej dyrektywy GVO określającej ich właściwe parametry. W związku z tym, Ubezpieczyciele mogą wypłacić odszkodowanie obliczając ich koszt w uwzględnionych przez GVO klasach.

Czyn popełniony umyślnie

Czyn, którego sprawca ma zamiar popełnienia, przewiduje możliwość jego popełnienia i na to się godzi. Chodzi tutaj o jakiekolwiek działanie, którego następstwa sprawca mógł przewidzieć lub przewidywał, a także zachował nienależytą ostrożność.

DAT

Jeden z systemów eksperckich służący do oszacowania wartości pojazdu, czy uszkodzonych części. Platforma myClaim umożliwia w ramach jednego procesu kontakt z poszkodowanym, warsztatem naprawczym, firmą wynajmującą auta, ubezpieczycielem, rzeczoznawcą i firmą wykonująca sprzedaż pozostałości.

Delaminacja szyby

Usterka, która występuje na skutek złego zamontowania lub złych warunków atmosferycznych powodująca rozwarstwienie szyby, które polega na utraty spójności pomiędzy jej poszczególnymi warstwami składowymi.

Deszcz nawalny

Opady deszczu o dużym natężeniu, które przekraczają normy ustalone i stosowne przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wybranych stref klimatycznych. Ich występowanie może powodować powstawanie tzw. powodzi błyskawicznych.

Dewastacja

Umyślne oraz bezprawne wyrządzenie szkody w ubezpieczonym mieniu. Bardzo często jest definiowana jako wandalizm. Kluczowe z punktu widzenia danego produktu ubezpieczeniowego, ważne jest sprawdzenie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy obejmuje ona również ryzyko wyrządzenia grafiiti.

DMC

Skrót od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Oznacza maksymalną masę, którą mogą mieć poszczególne typy pojazdów. Jeżeli producent określa, że pojazd waży X i można go dociążyć ładunkiem o wadze Y, to wtedy DMC stanowi sumę X+Y.

Dokumenty pojazdu

Dokumentacja związana z wybranym pojazdem. Może to być dowód rejestracyjny, kata pojazdu, świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu, pozwolenie czasowe, książka serwisowa, czy polisa OC.

Doubezpieczenie

Dodatkowa umowa ubezpieczenia, która jest zawierana po to, aby w poprzedniej polisie zwiększyć sumę ubezpieczenia, na jaką został ubezpieczony wybrany przedmiot. Bardzo często zawierana jest w sytuacji, gdy bank wyceni np. nieruchomość na większą wartość lub w momencie, gdy nastąpiła szkoda, a Ubezpieczony chcę mieć większe limity związane z ochroną auta.

Droga

Pas terenu składający się z jezdni, chodnika, pobocza (wraz z torowiskiem), ścieżki rowerowej, który został wydzielony do poruszania się dla pojazdów i pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Droga publiczna

Droga użytku publicznego, lokalna, regionalna, krajowa, droga główna, ekspresowa, czy autostrada. Może przebywać na niej pojazd zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w przepisach prawa.

Działanie pod wpływem alkoholu

Każde działanie w sytuacji, kiedy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2%, a także jeżeli w wydychanym powietrzu wynosi ono 0,1mg w 1 dm3. Są to normy obowiązujące w Polsce, lecz w zależności od wybranego państwa, mogą one się znacząco różnić.

Dziura w jezdni

Otwór, który powstał w skutek uszkodzenia nawierzchni drogi (czy to przez warunki atmosferyczne, czy działanie czynnika zewnętrzego).

Ekspedycja

Wyprawa, podróż, czy misja zorganizowana w konkretnym celu, która ma określony charakter (np. naukowy, sportowy).

Eurotax

Używany przez likwidatorów szkód system, który pozwala oszacować wartość uszkodzonych części, czy koszty roboczogodzin naprawy pojazdów. Korzystają z niego branże takie jak dealerzy samochodów, producenci i importerzy aut, warsztaty naprawcze, rzeczoznawcy oraz firmy ubezpieczeniowe.

Flota pojazdów

Grupa kilku pojazdów objętych umową ubezpieczenia, która należy do jednego podmiotu. W zależności od oferty i praktyk wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, może to być grupa od 5 pojazdów wzwyż.

Fotelik samochodowy

Siedzisko, w którym przewożone jest dziecko w określonej grupie wagowej i odpowiednim wzroście, które chroni jest przed skutkami gwałtownego hamowania lub zdarzenia drogowego. W Polsce jest wymagany obowiązkowo od 1999 roku.

Franszyza integralna

Wartość pieniężna uwzględniona w umowie ubezpieczenia lub OWU, którą Ubezpieczający zobowiązuje się pokryć samodzielnie w przypadku wystąpienia szkody. Gdyby jednak wartość szkody przekroczyła określoną sumę, wtedy Ubezpieczyciel wypłaca całkowite odszkodowanie.

Franszyza redukcyjna

Suma pobierana od Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń z każdego wypłacanego odszkodowania. W sytuacji, gdy wartość szkody nie przekroczy sumy franszyzy redukcyjnej, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Fraud ubezpieczeniowy

Jest to oszustwo, które polega na wymuszeniu większej sumy pieniędzy za odszkodowanie od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub świadome działanie mające na celu narażenie na szkodę Ubezpieczyciela.

Gospodarstwo rolne

Obszar użytków i gruntów rolnych, który przekracza określoną w prawie powierzchnie. Podlega ona opodatkowaniu i jest prowadzona na niej produkcja rolna. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą również budynki i mienie.

Grad

Rodzaj opadu atmosferycznego, który spada w postaci bryłek lodu. W Polsce najczęściej występuje w okresie od maja do sierpnia i towarzyszą mu silne opady deszczu. Dużej średnicy bryłki lody potrafią uszkodzić okna, samochody, pokrycie dachowe, czy instalacje fotowoltaiczne.

Holowanie

Transport pojazdu z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego do miejsca docelowego. Wybrany pojazd musi być unieruchomiony w taki sposób, że fakt ten uniemożliwia on dalsze podróżowanie pojazdem ze względu na możliwe zagrożenie.

Hospitalizacja

Okres, w którym Ubezpieczony przebywa w szpitalu na skutek wypadku (okres powyżej 24 godzin). Przy szkodach osobowych i ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (czy to w ubezpieczeniu grupowym w pracy, czy NNW dziecka), Ubezpieczyciel wypłaca adekwatne świadczenie za pobyt w szpitalu do wysokości sum ubezpieczenia określonych w umowie.

Huragan

Silny cyklon tropikalny, który powstaje nad ciepłymi wodami Oceanu Atlantyckiego, a także wschodnią częścią Oceanu Spokojnego. Mianem orkanu określa się cyklony powstające w rejonach Oceanu Indyjskiego.

Indeksacja składki

Działanie, które ma na celu zwiększenie wysokości składki wskutek wzrostu wskaźnika inflacji. Najczęściej z nią do czynienia mają osoby, które zawierają długoterminowe polisy (np. ubezpieczenie na życie, czy ubezpieczenie nieruchomości na kilka lat).

Indywidualna ocena ryzyka

Ustalenie wysokości składki za dane ubezpieczenie w sposób odmienny, w jakim dokonuje się taryfikacji składki. Najczęściej jest wykonywana przez underwriterów w przypadku ubezpieczenia flot, czy dużych firm, w których zakres ubezpieczenia jest znacznie rozbudowany.

Info-Ekspert

Program powstał w 1992 roku i służy do profesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych. Atutem oprogramowania jest ścisła współpraca z rzeczoznawcami.

Inspekcja pojazdu

Identyfikacja i weryfikacja przedmiotu ubezpieczenia, która polega na jego oględzinach i ustaleniu jego stanu technicznego, a w związku z tym zgodności ze stanem faktycznym.

Jazda próbna

Inaczej jazda testowa. Polega na możliwości nieodpłatnego sprawdzenia samochodu przed dokonaniem zakupu. Organizują je salony samochodowe, dealerzy, czy też komisy samochodowe.

Karencja ubezpieczeniowa

Okres liczony od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel nie udziela ochrony lub jest ona częściowo ograniczona. W zależności od ryzyka, które jest objęte karencją, czas ten może wynosić nawet kilka miesięcy.

Kierowca

Osoba, która prowadzi pojazd przez krótki okres lub jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków prowadzenia pojazdu w razie potrzeby. Powinna posiadać ona uprawnienia do kierowania wybranym pojazdem lub motorowerem.

Klasa pojazdu

Grupa pojazdów, która została wyodrębniona ze względu na posiadanie specjalnych atutów, takich jak wymiary, wyposażenie, czy samo przeznaczenie).

Klauzula

Jest ona formą dodatkowego rozszerzenia do umowy ubezpieczenia, która powiększa jego zakres. W odróżnieniu od wariantu, klauzul można stosować o wiele więcej, dlatego w przypadku rozbudowanych produktów ubezpieczeniowych znajduje ona o wiele lepsze rozwiązanie.

Klauzula abuzywna

Jej kwestie reguluje Kodeks Cywilny. Są to takie klauzule, które nie mogą znaleźć się w umowie ubezpieczenia. Jeżeli wybrana klauzula nie została przedstawiona i zaakceptowana przez Klienta, nie miał on wpływa na jej treść i narusza interesy konsumenta, nie jest ona wiążąca.

Koasekuracja

To umowa ubezpieczenia, która została zawarta co najmniej z kilkoma zakładami ubezpieczeń. Udział procentowy danego Ubezpieczyciela jest określony procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia, która została określona w umowie.

Kodeks drogowy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, która określa zasady ogólne i ruch pieszych w ruchu drogowym, zasady ogólne pojazdów w ruchu drogowym, łącznie z ich prawidłowym poruszaniem się, jak powinien wyglądać porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym itd.

Kolizja drogowa

Zetknięcie się pojazdu z innym przedmiotem, osobą, zwierzęciem lub pojazdem, powodujące jego uszkodzenie, co w następstwie uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie. W odróżnieniu od wypadku, osoby poszkodowane w kolizji nie wymagają hospitalizacji i wezwania służb medycznych.

Korzystający

Osoba, która nie jest właścicielem pojazdu, ale korzysta z niego na co dzień na podstawie zawartej umowy (np. leasing, najem, dzierżawa, itp.).

Koszty leczenia

Nakłady finansowe poniesione na udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, koszty pobytu w szpitalu, koszty badań, zabiegów i operacji (wraz z transportem do szpitala/ambulatorium), a także nabycie niezbędnych lekarstw i środków przepisanych przez lekarza.

Kradzież

Szczegółową definicję kradzieży znajdziemy w artykule 278 Kodeksu Karnego. Jest to zabranie rzeczy spod władztwa właściciela w celu przywłaszczenia danego przedmiotu bez jego wiedzy lub zgody. Mogą to być rzeczy tylko o wartości majątkowej.

KSZ

Skrót od Kraj stałego zamieszkania. Jest to miejsce, w którym Ubezpieczający uzyskał pozwolenie na to, aby się osiedlić lub państwo, w którym posiada obywatelstwo, a w konsekwencji jest objęty ubezpieczeniem społecznym.

Lawina

Spadnie, staczanie lub ześlizgiwanie się dużych mas błota, skał, ziemi, lodu, śniegu na skutek utraty stabilności. Wyróżnia się lawinę kamienną, gruzową, wulkaniczną, błotną, lodową, śnieżną, pyłową, gruntową oraz mieszaną.

Leczenie uciążliwe

Czas powyżej 5 dni, podczas których Ubezpieczony przebywa w szpitalu i przechodził operacje, któr w konsekwencji niosą za sobą ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Lekarz prowadzący

Jest to lekarz, który bezpośrednio udziela swoim pacjentom świadczeń zdrowotnych, a także koordynuje procesem leczenia pacjenta w podmiocie leczniczym. W razie wystąpienia konieczności, zleca on bardziej szczegółowe badania mające na celu rozpoznanie schorzenia lub choroby.

Lekarz uprawniony

Tego lekarza wskazuje firma ubezpieczeniowa (współpracuje z nią). Ma on możliwość weryfikacji dokumentacji medycznej Ubezpieczonego, która musi zostać mu udostępniona na jego wniosek.

Lokaut

Jest to zamknięcie zakładu pracy lub jego części na stałe lub czasowo. Może być on odpowiedzią na strajk w celu jego zapobieżenia. Wyróżnia się jego dwa rodzaje: ofensywny i defensywny. W Polsce, termin ten nie jest uregulowany prawnie.

Metoda kosztorysowa

Rozliczenie odbywa się przy udziale rzeczoznawcy, który wycenia wartość szkód i w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń, zostaje mu wypłacona określona kwota. Poszkodowany sam decyduje, w jaki sposób chcę naprawić swoje auto.

Metoda serwisowa

Polega na rozliczeniu naprawy auta według procedur ujętych w systemach eksperckich obsługiwanych przez warsztaty i Ubezpieczycieli. Poszkodowany zostawia samochód w warsztacie i odbiera go po naprawie, a Ubezpieczyciel opłaca koszty robocizny i części w danym warsztacie.

Miejsce strzeżone

Przestrzeń, która pozostaje pod stałym nadzorem podmiotów zajmujących się profesjonalną ochroną mienia. W przypadku braku dozoru osób, może to być garaż zamknięty lub teren trwale ogrodzony, należący do zamieszkanej posesji (jednakże musi posiadać atestowane zamknięcie np. kłódkę, bramę garażową lub zamek).

Młody kierowca

Osoba, która ma nie więcej niż 26 lat. Młodym kierowcą można zostać w wieku już od 18 roku życia, zdobywają uprawnienia na kategorię B lub A.

Motocykl

Pojazd dwukołowy lub trójkołowy, który posiada silnik o pojemności skokowej przekraczającej 50cm³, a jego masa własna wynosi do 400 kg. Jest zaopatrzony w silnik spalinowy.

Motorower

Pojazd dwukołowy lub trójkołowy, który posiada silnik o pojemności skokowej nie przekraczającej 50cm³ lub elektryczny o mocy nie większej niż 4kW. Jego konstrukcja ogranicza prędkość poruszania się pojazdem do 45km/h.

Multiagent

Może być to osoba fizyczna, prawna lub przedsiębiorstwo, w której agenci świadczą usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach dla kilku Ubezpieczycieli. Dzięki temu, może on swoim Klientom przedstawić kilka ofert ubezpieczenia, porównując je cenowo i pod kątem zakresu ochrony.

Naczepa

Pojazd, który nie posiada własnego napędu i służy to przewozu rzeczy, przygotowany pod wykorzystanie dla ciągników siodłowych. Może to być naczepa kurtynowa, furgonowa, chłodnia, wywrotka, naczepa samowyładowcza, kontenerowa, cysterna, silos, czy naczepa do przewozu aut.

Nadubezpieczenie

Sytuacja, w której wartość przedmiotu ubezpieczenia przekracza w rzeczywistości jego realną cenę. Jest to sytuacja niekorzystna dla Klienta, ponieważ przepłaca on przez płatność wyższej składki, a jednocześnie ocena wartości samochodu lub domu odbywa się przy pomocy rzeczoznawcy lub systemów eksperckich.

Nagłe zachorowanie

Stan chorobowy, niezwiązany z poprzednimi chorobami, który powstał nagle i niespodziewanie, zagrażający życiu lub zdrowiu i wymagający natychmiastowego udzielenia pomocy.

Naprawa prowizoryczna

Niezbędna naprawa, która umożliwia bezpieczne kontynuowanie podróży i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Z pojęciem naprawy prowizorycznej w ubezpieczeniach najczęściej spotykamy się w przypadku szkód za granica z ubezpieczenia Autocasco lub Assistance.

Naprawa szyby

Przywrócenie szyby do stanu sprzed szkody, polegające na jej naprawieniu dostępnymi środkami. Najczęściej dotyczy naprawy odprysków czy pęknięć, jednak ze względu na specyfikacje szyb, ich naprawa opłacalna i możliwa jest tylko wtedy, gdy odprysk lub pęknięcie jest małe.

Niestandardowe wykorzystanie pojazdu

Jest to taki sposób użytkowania pojazdu, który zwiększa ryzyko wystąpienia szkody ze względu na częstotliwość jego użytkowania, charakter, czy narażenie go na nowe zagrożenia. W ubezpieczeniach bardzo często z tego tytułu wyłącza się z odpowiedzialności takie pojazdy lub w zamian za wyższą składkę oferuje ochronę.

Nieszczęśliwy wypadek

Zdarzenie, które nastąpiło niezależnie od woli Ubezpieczonego i zostało wykonane przez przyczynę zewnętrzną lub wewnętrzną (w zależności o ubezpieczenia, jakie posiadamy).

NNW

Czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Chroni ono Ubezpieczonych na wypadek utraty zdrowia lub życia, czy też trwałego uszczerbku na zdrowiu.

OC

To odpowiedzialność cywilna, która oznacza ponoszenie konsekwencji własnych działań lub osób trzecich. Celem tej odpowiedzialności jest ustalenie tego, w jaki sposób będzie wyglądała kwestia zadośćuczynienia pomiędzy sprawcą, a poszkodowanym.

OC graniczne

Ubezpieczenie przeznaczone dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy są zarejestrowani za granicą, oprócz pojazdów zarejestrowanych w krajach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

OC krótkoterminowe

Ubezpieczenie przeznaczone dla pojazdów zarejestrowanych czasowo za granicą i przewożonych na terytorium Polski bez ważnego ubezpieczenia OC lub Zielonej Karty, pojazdów wolnobieżnych i historycznych, a także zarejestrowanych na stałe, przeznaczonych do kupna/sprzedaży.

Ochrona zniżek

Dodatkowe ubezpieczenie, dostępne w ofercie wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych, które powoduje zachowanie dotychczasowych zniżek bonus malus w sytuacji, gdy Ubezpieczony wyrządzi szkodę ze swojej winy.

Odszkodowanie

Jest to swego rodzaju świadczenie, które przysługuje osobom poszkodowanym posiadającym umowę ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty dóbr majątkowych.

OFWCA

Osoba fizyczna, która wykonuje czynności agencyjne na podstawie umowy zawartej z wybranym agentem.

Okres eksploatacji pojazdu

Czas liczony od dnia pierwszej rejestracji pojazdu do dnia wystąpienia szkody lub zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli rejestracja auta nastąpiła w innym roku niż został on wyprodukowany, to liczy się ten czas od 31 grudnia roku produkcji.

Okres ubezpieczenia

Ramy czasowe, które są wskazane w umowie ubezpieczenia, kiedy Ubezpieczyciel udziela ochrony zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub innych dokumentach prawnych.

Osoba bliska

Współmałżonek, dzieci poczęte lub przysposobione, konkubenci, rodzice, rodzeństwo.

Osoba towarzysząca

To osoba, która odbywa podróż z Ubezpieczonym i została ona wskazana w trakcie jego leczenia lub transportu.

Osoba trzecia

Każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia. Czyli nie jest ona ani Ubezpieczycielem, ani Ubezpieczającym, czy Ubezpieczonym.

OWU

Skrót nazwy „Ogólne Warunki Ubezpieczenia”. Jest do dokument, w którym zamieszczone są wszystkie informacje odnośnie wybranego ubezpieczenia, czyli postanowienia i zasady ogólne, definicje pojęć, sposoby zawarcia i czasu trwania umowy, wyłączenia ogólne i wyłączenia odpowiedzialności, prawa i obowiązki strony umowy.

Partner

Osoba, z którą Ubezpieczony przebywa w nieformalnym związku i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. O ile w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma możliwości dopisania partnera, o tyle w przypadku ubezpieczeń zawieranych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, może zostać on osobą Uposażoną.

Pasażer

Osoba korzystająca z wybranego środka transportu, która nie prowadzi wybranego pojazdu. Pasażerem określa się osoby korzystające z płatnych środków transportu, jak i te podróżujące prywatnym pojazdem, jak np. samochód.

Pobieranie paliwa

Czynności wykonywane przez osobę prowadzącą pojazd na stacji paliw, które wiążą się z obsługą dystrybutora paliwa i uzupełnieniem zbiornika pojazdu.

Pojazd

Mechaniczny środek transportu, który posiada określoną liczbę miejsc w dowodzie rejestracyjnym i został prawnie dopuszczonych do ruchu, jednocześnie posiadają ważne badania techniczne.

Pojazd fabrycznie nowy

Ubezpieczyciele, według własnych praktyk i zasad ustalają kilka wymogów, aby uznać auto za fabrycznie nowe. Może to być np. wielkość przebiegu, czy nabywca jest pierwszą osobą w jego posiadaniu lub czy w momencie zawierania umowy ubezpieczenia nie uległ on uszkodzeniu.

Pojazd historyczny

Pojazd mechaniczny, który ma co najmniej 40 lat i jest pojazdem zabytkowym według treści ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wyjątki dopuszczają, aby takie auto mogło zostać pojazdem historycznym w wieku 25 lat, ale rzeczoznawca mu uwzględnić go jako unikat i znaczący dla historii państwa Polskiego.

Pojazd mechaniczny

To pojazd wyposażony w silnik, który porusza się w ruchu drogowym lub szynowym (w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego), ale może to być również maszyna samobieżna lub motorower. Musi być on zarejestrowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Pojazd specjalny

Może to być pojazd samochodowy, przyczepa lub naczepa, która jest przeznaczona do spełniania specjalnych funkcji, które wymagają dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

Pojazd używany jako rekwizyt

Bardzo często, czy to w produkcie Assistance, czy Autocasco, pojazdy używane jako rekwizyty są wykluczone z zakresu odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Mogą one występować w telewizji, filmie, przedstawieniu teatralnym, czy imprezie plenerowej.

Pojazd zastępczy

Pojazd mechaniczny, który zostaje udostępniony Ubezpieczonemu jeżeli zaistnieje jakieś zdarzenie ubezpieczeniowe uwzględnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z tytułu zawartej umowy, koszt najmu takiego auta pokrywa firma ubezpieczająca.

Pojazdy rolnicze

Są to maszyny używane na gospodarstwie, które posiadają własny mechanizm napędowy, jak np. ciągnik rolniczy i jego przyczepy służące do pracy. Do wolnobieżnych pojazdów rolniczych możemy zaliczyć kombajny.

Polisa

Dokument prawny, w którym Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia z Klientem.

Porozumienie Wielostronne

Umowa, którą zawarły Biura Narodowe poszczególnych państw, które należą do Systemu Zielonej Karty. Polega to na honorowaniu w innych państwa ubezpieczenia OC zawartego w państwie członkowskim.

Poszkodowany

Osoba, której została wyrządzona szkoda osobowa lub rzeczowa. Może ona domagać się roszczeń odszkodowawczych od sprawcy (bezpośrednio od niego lub od jego Zakładu Ubezpieczeń).

Powódź

Zjawisko hydrologiczne, które polega na wezbraniu się wód powodujące zatopienie znacznych obszarów lądu, dolin, terenów nadbrzeżnych i depresyjnych, doprowadzające do powstania strat społecznych i materialnych.

Pozostałości pojazdu

Zespoły, elementy lub części, które posiadają wartość materialną i można je sprzedać, a zostały po stwierdzeniu szkody całkowitej. W tej sytuacji jest kluczowe uwzględnienie minimalnej masy pojazdu, jak będzie dopuszczalna przy zezłomowaniu pojazdu. Najczęściej są to elementy wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Przedmiot ubezpieczenia

W umowach ubezpieczenia tym mianem określa się to, co zostaje ubezpieczone. W przypadku ubezpieczenia domu może to być budynek, krzesło, telewizor (mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczonego), ale i również jego zdrowie i życie.

Przestępstwo

Czyn człowieka, który jest zabroniony, a za jego wykonanie grozi kara ustalona w dokumentach prawnych, przy czym stopień szkodliwości czynu wpływa w rozmiar otrzymanej kary.

Przyczepa kempingowa

Nieposiadający własnego silnika pojazd drogowy, który jest ciągnięty przez pojazd mechaniczny. Taka przyczepa jest wyposażona w miejsce do spania, łazienkę, a także kuchnię. Służy ona do celów mieszkaniowych (w ciepłych krajach), lub zapewnia dach nad głową osobom podróżującym po świecie, którzy nie chcą wynajmować lokali, czy pomieszczeń.

Przyczepa lekka

Jedna z rodzajów przyczep, której dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 750kg. Masa ciągniętych pojazdów nie może przekraczać masy przyczepy, a aby móc się z nią poruszać potrzebne jest prawo jazdy kategorii B, C1, C, D1 lub D.

Przywłaszczenie

Włączenie pojazdu do swojego majątku bez podstawy prawnej lub w skutek oszustwa, a także niezwrócenie jego na czas właścicielowi po stosownym wezwaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy zezwalającej na jego użytkowanie.

Redukcja sumy ubezpieczenia

Polega na zmniejszeniu sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania. Są sytuacje, gdy niektóre produkty ubezpieczeniowe w ciągu trwania okresu ochrony mogą kilkukrotnie uwzględnić występujące zdarzenie ubezpieczeniowe. Wtedy wypłaty odszkodowań są w limitach sumy ubezpieczenia.

Rehabilitacja

To proces leczenia, który ma na celu usprawnienie organizmu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zaostrzenia choroby, który ma na celu powrót do dawnej sprawności przez Poszkodowanego. Takie leczenie wykonują osoby, które posiadają specjalne kwalifikacje i uprawnienia.

Rekalkulacja składki

Czynności, które polegają na ponownym przeliczeniu składki za ubezpieczenie ze względu na powstanie nowych okoliczności, takich jak np. nowy właściciel pojazdu i jego historia ubezpieczeniowa.

Reklamacja

Skarga lub zażalenie wystosowane ze strony Klienta do Ubezpieczyciela w związku z niezadowalającą wyceną procesu likwidacji szkód lub z tytułu nienależytego wykonania usługi objętej umową ubezpieczenia.

Roszczenie regresowe

Jest to prawo, które umożliwia Zakładom Ubezpieczeń dochodzenia o zwrot wykonanych świadczeń na rzecz innych osób. Jeżeli poszkodowany zgłosił szkodę i otrzymał odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy, a jednocześnie sprawca np. nie posiadał ważnych dokumentów prawa jazdy, może on żądać zwrotu całości lub części kwoty od sprawcy (właściciela polisy).

Rów przydrożny

Zagłębienia ciągnące się wzdłuż dróg, które zbierają wodę z wyżej położonego terenu. Są one wyposażeniem pasa drogowego i zapewniają lepsze warunki drogowe na jezdni.

Rozbój

Jest to rodzaj kradzieży, który jest połączony z użyciem przemocy lub groźbą natychmiastowego jej użycia albo dokonania, gdzie osoba zostaje doprowadzona do stanu nieprzytomności lub bezbronności. W ten sposób, pokrzywdzony w obliczu takiej sytuacji i gróźb, wydaje przedmiot sprawcy.

Ruch pojazdu mechanicznego

Przemieszczanie się pojazdu w stosunku do punktu odniesienia. W rozumieniu ubezpieczeń, może on poruszać się ze względu na siłę bezwładności lub na skutek pracy jego silnika.

Samochód ciężarowy

Pojazd samochodowy, którego konstrukcja jest przystosowana do przewożenia ładunków. Sama definicja odnosi się również do samochodów ciężarowo-osobowych. Wyróżnia się ich 3 kategorie: o masie maksymalnej nie przekraczającej 3,5 tony, masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nie 12 ton i o masie maksymalne przekraczającej 12 ton.

Siła wyższa

Takim mianem określa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub żywiołowym, którego nie da się uniknąć, a człowiek przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności nie może nad nim zapanować. Taka sytuacja zwalnia kogoś z odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie.

Skarga

Kierowane przez Ubezpieczonego wystąpienie, które dotyczy zaniedbania, uchybienia lub nienależytego wykonania obowiązków przez Zakład Ubezpieczeń.

Skażenie radioaktywne

Zjawisko wzrostu aktywności promieniotwórczej przedmiotów, budynków, obszarów i organizmów żywych, która przekracza naturalne normy. Może dojść do tego przez niewłaściwe składowanie materiałów radioaktywnych, wyciek promieniotwórczych substancji z instalacji jądrowych, emisji radioaktywnych gazów, czy w rezultacie opadania substancji promieniotwórczych.

Składka

Kwota płatna jednorazowo za określony okres ochrony lub pobierana cyklicznie (np. w ubezpieczeniu na życie) w zamian za którą Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie w razie wystąpienia szkody.

Środki pomocnicze

Elementy, które są niezbędne do wspomagania całego procesu leczenia. Mogą to być np.: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary, aparaty słuchowe.

Stawka dzienna

Potocznie zwana świadczeniem szpitalnym. Jest to kwota, która zostaje wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń za jeden dzień pobytu w szpitalu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia.

Strajk

Jest pewnego rodzaju protestem społecznym i stanowi formę nacisku. Najczęściej polega na wstrzymaniu się od wykonywania obowiązków przez pracowników w celu wyrazu protestu w stosunku do norm obowiązujących i systemu pracy.

Suma gwarancyjna

Określona kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu zawartej umowy. Jest ona regulowana przez rozporządzenia i ustawy prawne. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych Ubezpieczyciel musi zastosować się do określonych wysokości świadczeń.

Suma ubezpieczenia

W odróżnieniu od sumy gwarancyjnej, suma ubezpieczenia może zostać dobrana odpowiednio przez kupującego polisę w ew. określonych limitach. Jest to maksymalna kwota, którą może wypłacić Zakład Ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Szkoda

Podstawowa przesłanka odpowiedzialności, która odnosi się do uszczerbku w dobrach i interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli. Wyróżnia się dwa rodzaje szkód: na osobie lub na mieniu.

Szkoda całkowita

Termin używany w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Oznacza całkowite zniszczenie pojazdu lub szkodę, której koszt naprawy wraz z robocizną i zakupem części przekraczają określoną wartość rynkową pojazdu.

Szkoda eksploatacyjna

Szkoda, która powstała na skutek naturalnego zużycia danego pojazdu, jego części lub wyposażenia (swoim zakresem obejmuje również naprawy gwarancyjne i wady z tytułu rękojmy).

Szkoda łączna

Rodzaj skody, która łączy w sobie następstwa kilku odrębnych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Przykładem szkody łączonej może być wypadek komunikacyjny, w którym obrażeń doznał poszkodowany i posiada trwały uszczerbek na zdrowiu, a drugie zgłoszenie szkody dotyczy zniszczeń pojazdu, którym się poruszał.

Szkoda osobowa

Jest to strata, której doznaje poszkodowany (może być majątkowa lub nie). Uwzględnia cierpienie fizyczne lub psychiczne, jest obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia i ma wpływ na majątek poszkodowanego.

Szkoda powstała z przyczyn eksploatacyjnych

Pojęcie te występuje bardzo często w ubezpieczeniach samochodu. Jest to rodzaj szkody, która powstała w pojeździe lub jego części, wyposażeniu w skutek zużycia oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem (niekiedy uwzględniane są szkody przyjmowane w ramach gwarancji oraz rękojm za wady – ale szczegółowe definicje są zawarte w wybranych OWU).

Szkoda rzeczowa

Rodzaj szkody na mieniu, w której majątek poszkodowanego doznaje utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Wyróżnia się tutaj szkodę częściową (tą, którą opłaca się naprawić) lub szkodę całkowitą (stary poniesione są tak duże, że nie opłaca się dokonywać napraw).

Szpital

Zakład lecznictwa zamkniętego, który działa zgodnie z polskimi przepisami prawa. Leczy się w nim chorych, potrzebującej stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Taryfa

Stosowany przez wybrane Towarzystwo Ubezpieczeniowe wykaz stawek, czyli składek za dane ubezpieczenie. Wpływ na taryfę ma poziom ryzyka ubezpieczeniowego określany w stosunku do wybranego zakresu ochrony i uwzględnionych w nim zdarzeń powodujących szkody.

Technologiczny czas naprawy

Normy czasowe, które zostały ustalone za pomocą systemu eksperckiego i są potrzebne do naprawy danego pojazdu, z wyłączeniem oczekiwania na części zamienne, czy okresu potrzebnego na wykonanie oględzin pojazdu lub czasu schnięcia nałożenia warstwy lakierniczej.

Towary niebezpieczne

Przedmioty i materiały, których przewóz jest zabroniony i dopuszczony tylko na zasadach określonych w prawie. Takie towary można przewozić w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternach. Do ich przewożenia jest uzyskanie uprawnień ADR.

Trąba powietrzna

Wir powietrza, który przypomina lej rozciągający się od gruntu do chmur burzowych, powodując spustoszenie, unoszenie gruntu, obiektów, pyłu, piasku. Zjawisko występuje również pod nazwą tornado.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Utrata zdrowia lub uszkodzenie fizyczne ciała, które jest długotrwałe lub trwałe i powoduje zakłócenie pracy organizmu, tym samym nie rokując na przyszłość poprawy oraz jest następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Trzęsienie ziemi

Powstaje w skorupie ziemskiej i jest spowodowane gwałtownym rozładowaniem naprężenia skorupy połączone z ruchem warstw skalnych. Energia rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi.

Ubezpieczający

Może nim być osoba, przedsiębiorstwa lub inna organizacja. Zawiera ona umowę ubezpieczenia z Zakładem Ubezpieczeń i zobowiązuje się do opłacenia składki. Poza tym, Ubezpieczony i Ubezpieczający nie zawsze są jedną i tą samą osobą.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Forma zabezpieczenia przed sporami prawnymi (ich kosztów). Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek osoby ubezpieczonej. Z jej pomocy można skorzystać w zdarzeniach komunikacyjnych, życia prywatnego, zawodowego, czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ubezpieczony

Osoba, przedsiębiorstwa lub inna organizacja, która zostaje wskazana w umowie ubezpieczenia i wypłacane jest jej świadczenie lub zadośćuczynienie na wypadek wystąpienia szkody (poprzez zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową).

Uderzenie pioruna

Wyładowanie elektryczności atmosferycznej, powodujące grzmot oraz błyskawice, podczas którego wyzwala się energia i działa ono pośrednio lub bezpośrednio na ubezpieczone mienie (czyli ochroną może zostać bezpośrednie uderzenie pioruna w budynek lub uderzenie w obok stojące drzewo lub słup, który przewraca się na wybrane mienie).

Udział własny

Może on być wyrażony w wartości procentowej lub kwotowej. Jest to suma, która w przypadku wystąpienia szkody zostanie pokryta przez Ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia i zobowiązał się do opłacenia składki ubezpieczeniowej.

UFG

Skrót od Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, których sprawcami były osoby nie posiadające ważnego ubezpieczenia. UFG wypłaca środki również wtedy, gdy sprawca nie został ustalony.

Umowa ubezpieczenia

Dokument prawny zawierany pomiędzy stronami (czyli Ubezpieczającym, Ubezpieczonym i Zakładem Ubezpieczeń), który może zostać zawarty bezpośrednio z Towarzystwem lub z pośrednikiem ubezpieczeniowym. Jest zawierana na określony czas i nie podlega negocjacji.

Unieruchomienie pojazdu

Stan pojazdu mechanicznego, który uniemożliwia jego dalszą, bezpieczną jazdę po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Samo unieruchomienie nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Stan ten ma miejsce, gdy zjawisko te trwa dłużej niż 1 minutę.

Upadek statku powietrznego

Katastrofa lotnicza lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, jego części lub załadunku, w skutek którego ubezpieczone mienie zostaje uszkodzone lub zniszczone.

Uposażony

Osoba wskazana w umowie ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, której przysługuje świadczenie pieniężne na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą

Sprawny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego (może być elektroniczny lub mechaniczny), który jest wymagany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Musi on zostać zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a niekiedy konieczny jest jego montaż przez firmę specjalistyczną, która wystawi odpowiednie zaświadczenie.

Uszkodzenie szyby

Niezależne od woli ubezpieczonego działanie, które powoduje zniszczenie szyby w pojeździe.

Utrata zdolności do pracy zarobkowej

Sytuacja, w której poszkodowany jest niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej na skutek wypadku objętego umową ubezpieczenia.

Użytkownik

Jest to osoba, która nie jest właścicielem pojazdu, ale korzysta z niego na podstawie umowy (np. leasing, najem, dzierżawa).

Wandalizm

Działanie mające na celu zniszczenie cudzego mienia bez powodu. Stanowi on przestępstwo lub wykroczenie. Wyróżnia się typy wandalizmu, takie jak wandalizm zaborczy, taktyczny, ideologiczny, mściwy, zabawowy, złośliwy, a także religijny.

Wariant ubezpieczenia

Można określić go mianem pakietu wybranych usług. Może on dotyczyć tylko sposobu obliczenia wysokości szkody i wypłaty rekompensaty finansowej (np. w Autocasco), ale i również rozbudowanego zakresu ochrony, tak jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia Assistance.

Warsztat naprawczy

Miejsce naprawiania pojazdów, wskazane przez firmę ubezpieczeniową (sieć partnerska lub możliwa najbliższa jednostka) lub Klienta (dowolny, wybrany warsztat). Musi on być autoryzowany, czyli posiadać odpowiednie kwalifikacje do wyceny szkód i naprawy auta.

Wartość rynkowa pojazdu

Jest to ustalona w systemie wartości cena pojazdu danej marki na podstawie notowań rynkowych, która uwzględnia jego rok produkcji, okres eksploatacji, wyposażenie, przebieg oraz stan techniczny. Ustalenie odpowiedniej wartości rynkowej pojazdu jest podstawą do określenia prawidłowej sumy ubezpieczenia Autocasco.

Wniosek o ubezpieczenie

Oferta ubezpieczenia złożona na piśmie, która zawiera szczegółowe warunki ochrony i stanowi jedną z części umowy ubezpieczenia. W tym miejscu Ubezpieczający oświadcza wolę zawarcia danej umowy z Zakładem Ubezpieczeń.

Wsiadanie do pojazdu

Czynności, które kierowca lub pasażer musi wykonać, aby znaleźć się wewnątrz pojazdu (od momentu otwarcia drzwi auta lub pojazdu, do chwili znalezienia się w pojeździe).

Wybuch

Eksplozja lub implozja wywołana zmianą stanu równowagi jednego z układów poprzez wyzwolenie się gazów, pracy lub pyłów. Gwałtownie zostaje wydzielona duża ilość energii, której towarzyszy wzrost temperatury oraz ciśnienia.

Wyczynowe uprawianie sportów

Sport, który jest uprawiany przez członków różnych związków sportowych, klubów i innych organizacji, które dotyczy zarówno udziału w konkursach międzynarodowych i krajowych w nieprofesjonalnym charakterze.

Wyłączenia odpowiedzialności

Określa się nimi sytuacje uwzględnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w następstwie których Ubezpieczyciel nie wypłaci rekompensaty finansowej dla Ubezpieczonego. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych mogę one być regulowane prawnie (np. w OC) lub określa je samo Towarzystwo Ubezpieczeniowe podczas przygotowania wybranego produktu.

Wymiana szyby

Czynności polegające na usunięciu uszkodzonej szyby i wstawieniu fabrycznie nowej, która posiada odpowiednie atesty, certyfikaty i homologacje regulowane przepisami prawa.

Wypadek

To zdarzenie, w wyniku którego powstały szkody materialne lub ktoś ucierpiał. Aby zdarzenie uznano za wypadek, co najmniej jedna osoba musi zostać poważnie ranna lub odnieść śmiertelne obrażenia. Samo zdarzenie jest przestępstwem, które wynika z naruszenia przepisów.

Wyposażenie dodatkowe

Są to elementy lub urządzenia, które nie stanowią wyposażenia standardowego pojazdu, które zostały zamontowane w pojeździe na stałe po jego pierwszej rejestracji, których demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych.

Wyposażenie fabryczne

Sprzęty i urządzenia, które zostały zamontowane trwale w pojeździe w procesie produkcji auta lub jego przygotowania jako pojazdu fabrycznie nowego, przeznaczonego do sprzedaży przed jego pierwszą rejestracją.

Wysiadanie z pojazdu

Czynności, które musi wykonać kierowca lub pasażer, aby wyjść na zewnątrz pojazdu (od momentu otwarcia drzwi z wnętrza pojazdu, do chwili jego opuszczenia).

Wznowienie umowy

Kontynuacja umowy ubezpieczenia, która uprzednio została zawarta w tym samym Zakładzie Ubezpieczeń z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, bez wypowiadania jej na koniec okresu ochrony.

Zakres ubezpieczenia

Jest to wyszczególnienie wszystkich potencjalnych ryzyk, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dodatkowe ryzyka po uzgodnieniu i opłaceniu dodatkowej składki, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zamieszki

Są to wystąpienia pewnych grup społecznych, które charakteryzują się spontanicznością, niezorganizowaniem. W trakcie zamieszek dochodzi do aktów przemocy fizycznej.

Zatopienie

W odróżnieniu od zalania, ryzyko zatopienia bardzo często wiąże się z pojazdami. Chodzi tutaj o zanurzenie pojazdu w cieczy. Może być częściowe lub całkowite, a w konsekwencji tego zdarzenia doszło do powstania szkód.

Zielona Karta

Międzynarodowe ubezpieczenie OC, które ma zastosowanie w przypadku szkód, które zostaną wyrządzone poza granicami kraju. Ponadto stanowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC z kraju, którego pochodzi.

Zwierzęta domowe

Wybrane gatunki zwierząt, sklasyfikowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są oswojone i przebywają pod jednym dachem z ubezpieczonym (np. psy, koty).