Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wygodnie.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Wygodnie.pl Sp. z o.o.) z siedzibą przy Ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 • przedstawienia oferty przygotowanej na podstawie przekazanych danych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1 (podstawa z art.6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów], będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy została zawarta umowa ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania Ci produktów i usług w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

Udostępnianie danych

Twoje Dane osobowe będą przekazane do Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU):

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania ofertą TU (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu3, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym4 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji produktów TU w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.] będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu TU (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego TU, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu TU, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu oferowania Ci przez TU zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 12. w celu oferowania Ci przez TU produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 13. Dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia TU będą przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody(w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych, które mogą być wymieniane z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


1 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

2 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

3 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

4 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


Pobierz Klauzulę informacyjną