Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Drogi Kliencie,
bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400), przy ul. Innowacyjnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243724, REGON 200040559 (dalej jako: Administrator).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez email: iod@reso.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do następujących celów:

 • przedstawienia oferty przygotowanej na podstawie przekazanych danych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1 (podstawa z art.6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów], będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy została zawarta umowa ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania Ci produktów i usług w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);
 • jako środek zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym (podstawa prawna przetwarzania danych jest związana z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczy możliwości przeciwdziałania przestępstwom popełnionym na szkodę Administratora, Towarzystwa Ubezpieczeniowego i ścigania takich przestępstw);
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom (podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa).

Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2 oraz innych przepisów prawa, w tym Towarzystwom Ubezpieczeniowym,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, między innymi, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym i osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU), mogą być one przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania ofertą TU (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu3, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym4 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji produktów TU w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.] będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu TU (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego TU, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu TU, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu oferowania Ci przez TU zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 12. w celu oferowania Ci przez TU produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 13. dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia TU będą przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich danych osobowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych osobowych, które mogą być wymieniane z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości.

Przekazywane danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie USA odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub do celów przetwarzania danych na innej podstawie, np. na podstawie przepisu prawa lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora);
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Samo zawarcie umowy nie zobowiązuje Cię do przekazania danych osobowych, ale podanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub
 • do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, lub
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Twoim przypadku, lub
 • przez okres 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia w celach statystycznych, w tym w celu ustalania na podstawie danych osobowych wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz dla celów rachunkowości Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, to będą one przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.


1 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

2 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

3 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

4 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


Pobierz Klauzulę informacyjną