Regulamin

 • 1. Ogólne postanowienia

  1.1 Na podstawie art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400), przy ul. Innowacyjnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243724, REGON 200040559 („RESO”) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Serwisu Wygodnie.pl, zwany dalej „Regulaminem”.

  1.2 Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
  o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz inny stosownych aktów prawnych.

  1.4 Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Wygodnie.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści. Dodatkowe informacje wraz ze stosownymi pełnomocnictwami towarzystw ubezpieczeniowych udzielonymi RESO udostępniane są w części Serwisu O NAS.

  1.5 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień przed zawarciem umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • 2. Definicje

  Akceptacja oferty – złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o ofertę, równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika oferty, skutkujące wystawieniem przez RESO polisy lub złożenie przez Użytkownika wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o ofertę, przez telefon, co skutkuje wystawieniem polisy zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

  Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w Serwisie w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych usług przez Użytkowników;
  w Serwisie jest to jednorazowy unikalny ciąg znaków generowanych automatycznie i wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty internetowej przy okazji każdorazowego logowania.

  Kod transakcyjny – generowany automatycznie ciąg znaków, służących do potwierdzenia oświadczenia woli zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika w Serwisie.

  Konsultant – pracownik Biura Obsługi Klienta RESO, dostępnego pod numerem telefonu +22 201 9001.

  Kwotacja – wycena, wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika.

  Login – identyfikator przypisany Użytkownikowi; w Serwisie jest to adres poczty internetowej Użytkownika.

  Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie kwotacji.

  OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące treść umowy ubezpieczenia.

  Polisa – dokument wystawiony przez RESO w imieniu zakładu ubezpieczeń na mocy udzielonego pełnomocnictwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony umowy, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.

  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.Wygodnie.pl.

  Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego RESO danych niezbędnych do realizacji umowy.

  RESO – (multiagencja ubezpieczeniowa) – RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400), przy ul. Innowacyjnej 1, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243724, REGON 200040559.

  Serwis – system stron internetowych, udostępnianych na serwerze internetowym pod adresem www.Wygodnie.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony do zawierania umów ubezpieczenia.

  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

  Ubezpieczający – osoba zawierająca umowę ubezpieczenia, wymieniona w polisie i opłacająca składkę.

  Umowa ubezpieczenia – umowa z zakładem ubezpieczeń, zawierana za pośrednictwem RESO, na podstawie której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług oferowanych przez RESO i dokonująca zakupów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego RESO.

 • 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną przez RESO

  Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez RESO z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony internetowej www.Wygodnie.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

  Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których usługa jest udostępniona, umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

  3.3 RESO przy pomocy odpowiednich środków informatycznych i technicznych dokumentuje kolejne działania i przekazywane przez Użytkownika w formularzach Serwisu informacje oraz oświadczenia woli, w celu identyfikacji Użytkownika. RESO przechowuje zgromadzone materiały w celach dowodowych.

  3.4 Transakcje zawierane za pośrednictwem Serwisu mogą być zawierane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  3.5 Ze względów bezpieczeństwa RESO zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia z Użytkownikiem po upływie 10 min od momentu dokonania przez niego ostatniej czynności.

 • 4. Warunki świadczenia usług oraz odpowiedzialność

  4.1. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usługi drogą elektroniczną – korzystania z Serwisu:

  • komputer posiadający połączenie z siecią internetową,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie strony www.Wygodnie.pl,
  • internetowe konto pocztowe.

  4.2 RESO zakazuje przekazywania przez Użytkownika danych o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywoływać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez RESO wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, RESO może uniemożliwić dostęp do tych danych. RESO nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. Dodatkowo w przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych,
  o których mowa powyżej, RESO ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. RESO zakazuje przekazywania danych i korespondencji poza odpowiednimi formularzami na stronach Serwisu oraz poza korespondencją przesyłaną do RESO za pośrednictwem konta pocztowego w aplikacji KONTAKT.

  4.3 RESO nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane przez Użytkownika bez uprzedniego zapytania o nie ze strony Serwisu poprzez odpowiedni formularz.

  4.4 W przypadku, w którym usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

  4.5 RESO nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od RESO. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od RESO, RESO ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości. RESO nie ponosi odpowiedzialności
  z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.

  4.6 Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa RESO nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika, RESO lub jakikolwiek inny podmiot lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

  4.7 RESO udostępnia na stronach Serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Serwisu. RESO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.

  4.8 RESO nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • 5. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez RESO drogą elektroniczną

  W ramach Serwisu, RESO świadczy usługi umożliwiające:

  5.1 Zapoznanie się z warunkami oferowanych produktów ubezpieczeniowych, w tym dostęp z możliwością pobrania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wszystkich oferowanych za pośrednictwem Serwisu produktów ubezpieczeniowych.

  5.2 Dostęp do aplikacji KWOTACJA, umożliwiającej przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta i kalkulację składki ubezpieczeniowej na podstawie podanych przez Użytkownika danych dla następujących rodzajów produktów ubezpieczeniowych:

  • ubezpieczenia domu, mieszkania, domu w budowie, domku letniskowego,
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenia turystyczne,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenia Auto Casco,
  • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenia na życie.

  5.2.1 Użytkownik może rozpocząć i zakończyć korzystanie z aplikacji KWOTACJA w każdej chwili.

  5.2.2 Użytkownik podczas jednej sesji może dokonać kalkulacji składki ubezpieczeniowej dla wszystkich produktów ubezpieczeniowych, odpowiadających kryteriom określonym przez Użytkownika w formularzu oceny ryzyka, oferowanych przez współpracujące z RESO zakłady ubezpieczeń.

  5.2.3 Pola aplikacji KWOTACJA niezbędne do świadczenia usługi są oznaczone jako pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest obligatoryjne (za pomocą symbolu „*”).

  5.2.4 Aplikacja KWOTACJA oferuje Użytkownikowi niezbędną pomoc i instrukcje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji. Uruchomienie pomocy następuje w momencie kliknięcia pola oznaczonego znakiem zapytania „?”.

  5.2.5 Użytkownik wyłącznie odpowiada za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza aplikacji, polegające w szczególności na podaniu danych nieprawdziwych, błędnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd.

  5.2.6 Dane wprowadzone do aplikacji KWOTACJA w przypadku przejścia do aplikacji KUP POLISĘ stają się automatycznie częścią wniosku o ubezpieczenie.

  5.3 Po przeprowadzeniu Analizy Potrzeb Klienta i przedstawienia ofert spełniających wymagania Klienta, dostęp do aplikacji PORÓWNYWARKA, umożliwiającą porównanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez poszczególne produkty ubezpieczeniowe dla następujących rodzajów ubezpieczeń:

  • ubezpieczenia domu, mieszkania, domu w budowie, domku letniskowego,
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenia turystyczne,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenia Auto Casco.

  5.3.1 Użytkownik może porównać parametry maksymalnie 4 wybranych produktów w trakcie jednej sesji.

  5.3.2 Przedmiotem porównania są następujące parametry Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

  • przedmiot ubezpieczenia,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • udziały własne,
  • wysokość odszkodowania,
  • cena.

  5.3.3 Informacje przedstawione w aplikacji PORÓWNYWARKA stanowią uproszoną analizę warunków poszczególnych produktów ubezpieczeniowych.

  5.3.4 RESO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wniosków wyciągniętych oraz podjętych decyzji na podstawie przedstawionego porównania produktów w aplikacji PORÓWNYWARKA.

  5.3.5 Jedynym ostatecznym i wiążącym źródłem wiedzy na temat porównywanych produktów są ich Ogólne Warunki Ubezpieczeń lub w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 z późn. zm.).

  5.3.6 Aplikacja PORÓWNYWARKA umożliwia zapoznanie się oraz utrwalenie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń wszystkich oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

  5.4 Dostęp do aplikacji KUP POLISĘ, umożliwiającej zawieranie umów ubezpieczenia dla następujących rodzajów produktów ubezpieczeniowych:

  • ubezpieczenia domu, mieszkania, domu w budowie, domku letniskowego,
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenia turystyczne,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenia Auto Casco,
  • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenia na życie.

  5.4.1 Użytkownik może rozpocząć i zakończyć korzystanie z aplikacji KUP POLISĘ w każdej chwili.

  5.4.2 Użytkownik wyłącznie odpowiada za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza aplikacji, polegające w szczególności na podaniu danych nieprawdziwych, błędnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd.

  5.4.3 Złożenie przez Użytkownika wniosku o ubezpieczenie oznacza potwierdzenie udostępnienia Użytkownikowi OWU oraz pełnomocnictwa wybranego zakładu ubezpieczeń
  w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie w zwykłym toku czynności.

  5.4.4 Złożenie wniosku o ubezpieczenie nie oznacza automatycznego zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w trybie określonym w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

  5.4.5 Zakłady ubezpieczeń współpracujące z RESO mogą uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dostarczenia dokumentów potwierdzających dane z wniosku lub od inspekcji pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem (w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Auto Casco).

  5.5 Dostęp do aplikacji TWOJA POLISA, umożliwiającą:

  5.5.1 Dostęp do kopii zakupionych za pośrednictwem RESO polis ubezpieczeniowych oraz do informacji o terminach płatności rat składek ubezpieczeniowych.

  5.5.2 Dostęp do aplikacji wymaga rejestracji w Serwisie i jest chroniony systemem haseł jednorazowych.

  5.6 Dostęp do Aplikacji KONTAKT, umożliwiającej Użytkownikowi przekazanie do RESO zapytania za pośrednictwem Serwisu lub rozmowę telefoniczną z konsultantem Biura Obsługi Klienta RESO za pośrednictwem infolinii telefonicznej +22 201 9001.

  5.7 Opis procedury zasady zakupu ubezpieczenia/ zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem RESO, dostępny jest w opisie procedury zakupu JAK KUPIĆ POLISĘ.

 • 6.Warunki prawne korzystania z usług RESO

  6.1 Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączny i stały element zawieranych za pośrednictwem RESO umów ubezpieczenia.

  6.2 Dodatkowe zasady i informacje dotyczące zawierania umowy ubezpieczenia i innych istotnych warunków związanych z usługami oferowanymi przez RESO dostępne są w OWU poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oraz na wystawionej polisie.

  6.3 Do zawarcia umowy ubezpieczenia zarówno RESO, jak i Użytkownik mogą lecz nie muszą posługiwać się podpisem elektronicznym.

  6.4 Wyliczenie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia (kwotacja) odbywa się po Analizie Potrzeb Klienta, poprzez wprowadzenie wymaganych danych do kalkulatora znajdującego się w Serwisie. RESO umożliwia utrwalenie dokonanych, wstępnych kalkulacji na specjalnym koncie TWOJA POLISA, wysłanie ich na wskazany adres e-mail. Dostęp do konta chroniony jest poprzez login i hasło.

  6.5 Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest w polskich złotych.

  6.6 RESO umożliwia porównanie zakresu ochrony oferowanej przez poszczególne produkty ubezpieczeniowe w ramach aplikacji PORÓWNYWARKA oraz poprzez analizę zapisów OWU poszczególnych produktów ubezpieczeniowych.

  6.7 Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się poprzez:

  a) Wybranie, spośród przedstawionych ofert przygotowanych na podstawie Analizy Potrzeb Klienta, w Serwisie żądanego wariantu ubezpieczenia, złożenie oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez RESO oraz współpracujący z RESO, na czas realizacji umowy, wybrany przez Użytkownika zakład ubezpieczeń.

  lub

  b) Złożenie przez Użytkownika, po przeprowadzeniu Analizy Potrzeb Klienta, jednoznacznego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o przedstawioną ofertę, przez telefon, co skutkuje, po weryfikacji oświadczeń, wystawieniem polisy zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

  6.8 Oświadczenie woli zawarcia umowy ubezpieczenia ze strony Użytkownika serwisu obejmuje podanie niezbędnych danych osobowych w momencie wpisania we wskazane miejsce serwisu generowanego automatycznie, unikalnego kodu transakcyjnego, akceptację warunków ubezpieczenia, lub oświadczenie woli zawarcia umowy ubezpieczenia ze strony Użytkownika następuje przez telefon w trakcie przekazania wszelkich danych osobowych i innych niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku do zawarcia umowy.

  6.9 Złożenie przez Użytkownika dyspozycji zakupu polisy poprzez opisane wyżej czynności jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania OWU oraz z potwierdzeniem zrozumienia niniejszego Regulaminu.

  6.10 W celu dokonania płatności składki ubezpieczeniowej Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

  • kartą kredytową za pośrednictwem systemu e-Card,
  • przelewem elektronicznym (tzw. e-przelewem) za pośrednictwem systemu e-Card, Przelewy24 lub Sofort.
  • przelewem tradycyjnym na poczcie, w oddziale banku, lub w innym wyznaczonym miejscu.

  6.11 Użytkownik zawiera umowę ubezpieczenia składając oświadczenia drogą elektroniczną lub przez telefon pod warunkiem akceptacji OWU.

  6.12 Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokument ubezpieczeniowy w postaci polisy. Po dokonaniu płatności składki przez Użytkownika, RESO prześle na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownik a wiadomość zawierającą polisę, OWU wybranego produktu ubezpieczeniowego, pełnomocnictwo do działania jako agent ubezpieczeniowy, wybranego zakładu ubezpieczeń. Powyższe dokumenty będą również udostępnione w aplikacji TWOJA POLISA w Serwisie.

  6.13 W momencie zakupienia polisy następuje jej automatyczne zapisanie w aplikacji TWOJA POLISA, od tego momentu Użytkownik traci możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w zawartej umowie ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu. Dokonywanie zmian jest możliwe jedynie za pośrednictwem konsultanta RESO.

 • 7.Prawa i obowiązki Użytkownika

  7.1 Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu jej zawarcia. Użytkownikowi nie przysługuje jednak prawo odstąpienia od umów ubezpieczenia całkowicie wykonanych oraz umów zawartych na okres krótszy niż 30 dni.

  7.2 Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie. W której umowa została zawarta, a za datę jego złożenia uważa się datę dostarczenia oświadczenia woli Użytkownika do siedziby RESO.

  7.3 W przypadku odstąpienia od umowy RESO zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do wykorzystanego okresu ochrony oraz ewentualne koszty manipulacyjne naliczone przez zakład ubezpieczeń.

  7.4 Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług RESO za pośrednictwem internetowego adresu pocztowego podanego w zakładce KONTAKT lub na adres pocztowy: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki lub na adres e-mail: reklamacje@eins.pl. Regulamin określa zasady zgłaszania i rozpatrywania Reklamacji Użytkowników, dotyczących usług świadczonych przez RESO i współpracujących z nim zakładów ubezpieczeń, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z późn. zm.).

  7.5 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

  7.6 RESO rozpatrzy reklamację/skargę Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja / skarga była zgłoszona. Językiem obowiązującym w korespondencji i kontaktach z Ubezpieczycielem jest język polski.

  7.7 Niezależnie od powyższego Użytkownik może zwrócić się o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta oraz z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

  7.8 Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych osobowych, jak i dotyczących ubezpieczanego majątku i podmiotu.

  7.9 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, skutecznie poinformować RESO lub inne przedstawicielstwo zakładu ubezpieczeń, z którym za pośrednictwem RESO zawarł umowę ubezpieczenia, o wszelkich zmianach danych osobowych, adresowych i innych mogących mieć jakiejkolwiek wpływ na warunki ubezpieczenia lub ryzyko ubezpieczeniowe
  i wysokość ewentualnej szkody.

 • 8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

  8.1 RESO za zgodą Użytkownika przetwarza dane niezbędne do skalkulowania składki ubezpieczeniowej oraz do identyfikacji Użytkownika w systemie komputerowym Serwisu.

  8.2 RESO przechowuje, przetwarza oraz przekazuje, na podstawie zawartej umowy agencyjnej, do właściwego zakładu ubezpieczeń dane osobowe Użytkownika, niezbędne do świadczenia Użytkownikowi usługi przez RESO oraz zakład ubezpieczeń.

  8.3 Przekazanie danych osobowych Użytkownika do właściwego zakładu ubezpieczeń następuje po zawarciu umowy ubezpieczenia w trybie określonym w umowie agencyjnej, po uzyskaniu zgody Użytkownika wyrażonej poprzez zaznaczenie w formularzu odpowiedniego pola.

  8.4 Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej, odbywa się w sposób zgodny z ustawą z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). Szczegółowa Klauzula Informacyjna.

  8.5 Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji za pomocą odpowiednich formularzy zamieszczonych Serwisie.

  8.6 Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji dostępu do aplikacji TWOJA POLISA, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

  8.7 Po otrzymaniu od Użytkownika uprzedniej zgody, wyrażonej poprzez zaznaczenie w formularzu odpowiedniego pola, RESO może przesyłać na adres poczty internetowej Użytkownika komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe.

  8.8 Bez wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu jest niemożliwe. Dokonanie kwotacji składki ubezpieczeniowej jest natomiast możliwe i może być przeprowadzone anonimowo.

  8.9 Wszelkie pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie powinny być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy w aplikacji KONTAKT.

 • 9.Ochrona praw własności intelektualnej

  9.1 Świadcząc usługi drogą elektroniczną RESO udostępnia użytkownikom treści chronione prawem własności intelektualnej – materiały opatrzone znakami towarowymi raz chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz publiczne odtwarzanie bez pisemnej zgody RESO jest zabronione.

  9.2 Prawa autorskie do Serwisu, informacji i materiałów w nim zawartych są własnością RESO.

  9.3 Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które prezentowane są w Serwisie wyłącznie do własnego użytku.

  9.4 RESO zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.

 • 10.Postanowienia końcowe

  10.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 marca 2023 roku.

  10.2 RESO zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem jego udostępnienia na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z ich otrzymaniem i zapoznaniem się przez Użytkownika.

  10.3 W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami konkretnych umów zawartych za pośrednictwem RESO, pierwszeństwo mają zapisy tych umów.

  10.4 Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.