Compensa ubezpieczenie samochodu - dodatki do OC/AC

Compensa ubezpieczenie samochodu - dodatki do OC/AC

Compensa dodatkowo w ramach ubezpieczenia samochodu oferuje dodatkowe rozszerzenia, takie jak Assistance, NNW z powrotem do zdrowia, ubezpieczenie utraty zniżek, urządzeń transportu osobistego, szyb, Assistance opon, sprzętu sportowego, czy Ochrony Prawnej. Zachęcamy do lektury.

Ubezpieczenie Assistance - 2 warianty

W Compensa ubezpieczenie samochodu w postaci Assistance dostępne jest w dwóch wariantach: „Baza” oraz „Rozszerzony”. Od Ubezpieczyciela otrzymamy pomoc na drodze w skutek awarii, wypadku drogowego, kradzieży pojazdu lub części, uszkodzenia jego w skutek wandalizmu, pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody, działania innego czynnika, uszkodzenia koła, braku łańcuchów na kołach, przepalenia żarówki, braku paliwa lub użycia niewłaściwego, utraty pojazdu, zatrzaśnięcia wewnątrz sterowników/kluczy uruchamiających pojazd.

W wariancie Baza otrzymujemy pomoc w naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia tylko w razie wypadku drogowego. Holowanie pojazdu przysługuje na jedno zdarzenie do najbliższego warsztatu naprawczego, gdy nie uda się uruchomić pojazdu na miejscu. Ponadto, w tym wariancie mamy pomoc w postaci transportu Ubezpieczonych do warsztatu naprawczego (gdy brakuje miejsc w pojeździe holowniczym). Compensa dostarczy niezbędne paliwo, gdy go zabraknie tak, aby dojechać do najbliższej stacji paliw (my ponosimy koszty paliwa). Suma ubezpieczenia w „Baza” wynosi 150 EUR, gdzie 50 EUR to suma naprawy pojazdu na miejscu, a pozostałe 100 EUR przeznaczone jest na holowanie pojazdu, transport ubezpieczonych, czy dostarczenie paliwa.

Wariant „Rozszerzony" oferuje znacznie większe świadczenia. Sama suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia wynosi 10 000 EUR. Holowanie pojazdu, czy naprawę na miejscu mamy zagwarantowaną na każde zdarzenie ubezpieczeniowe wymienione powyżej. Dodatkowo, Compensa oferuje holowanie pojazdu o napędzie elektrycznym, gdy rozładuje się mu akumulator, czy holowanie przyczepy. Kolejnym rozszerzeniem jest pomoc w uruchomieniu silnika na skutek rozładowania akumulatora, dostawa części zamiennych do pojazdu, złomowanie pojazdu do sumy 1 000 EUR, otwarcie pojazdu w razie zatrzaśnięcia, wymiana przepalonej żarówki, parking do 14 dni (gdy nie można od razu naprawić pojazdu), specjalistyczną pomoc na drodze (pokrycie działań służby drogowej), kontynuację podróży lub powrót do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie ubezpieczonych do 4 dni w hotelu 3-gwiazdkowym, pojazd zastępczy, odbiór pojazdu po naprawie, kierowcę zastępczego (gdyby nie miał kto zastąpić aktualnego kierowcy), pomoc tłumacza, wymiana koła lub naprawa ogumienia, dostawę łańcuchów na koła i ich montaż, przewóz medyczny, opieka po hospitalizacji do sumy 50 EUR, rehabilitację (5 zabiegów), badania i zabiegi ambulatoryjne (SU: 50 EUR), dostarczenie lekarstw (SU: 30 EUR), przyjazd osoby towarzyszącej i jej zakwaterowanie do 7 dni, przekazanie pilnej wiadomości, opieka nad dziećmi do 5 dni, transport zwłok (SU: 1 000 EUR), odwiezienie zwierzęcia domowego, pobyt zwierząt w hotelu (do 7 dni, SU: 500 PLN), a także pomoc centrum informacyjnego Compensy. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel nie ponosi kosztów związanych z zakupem części lub po przekroczeniu limitu sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW w Compensa

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Compensa pokryje koszty leczenia, udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu i koszty zabiegów, nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, transport Ubezpieczonego do szpitala. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, kiedy Ubezpieczony wsiada lub wysiada z pojazdu, wykonuje załadunek lub rozładunek w nim, jest podczas postoju lub naprawia pojazd, oraz gdy doszło w nim do pożaru.

Compensa ubezpieczenie samochodu z rozszerzeniem NNW nie uwzględnia sytuacji, które są następstwem przeprowadzania zabiegów lub skutków leczenia, przewożenia materiałów wybuchowych, gdy przyczyną wypadku był udar mózgu lub zwał serca, kosztów poniesionych na zakup i naprawę protez stomatologicznych, kosztów w celu usunięcia deformacji powierzchni ciała oraz jeżeli nasz pojazd stanowił rekwizyt, używany był do jazd próbnych lub testowych, treningowych, konkursowych, rajdowych, służył do nauki jazdy, jako taksówa (w tym płatne przewożenie osób), do przewożenia przesyłek kurierskich, wykonywał usługę holowania, czy jest pojazdem wojskowym lub policyjnym.

Compensa - ubezpieczenie samochodu od utraty zniżek

Ubezpieczenie utraty zniżek polega na tym, że za opłatą dodatkowej składki, w razie szkody, wysokość naszych zniżek do ubezpieczenia AC i OC w Compensa nie ulega zmianie. Okres karencji w ubezpieczeniu wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy OC/AC Compensa. Suma ubezpieczenia w OC wynosi 10 000 PLN oraz tyle samo w AC (czyli maksymalnie może ona wynosić 20 000 PLN). 

Szyby i ich ochrona

Przedmiot ubezpieczenia stanowi szyba czołowa, tylna, a także szyby boczne. Wyklucza to ubezpieczenie szyby panoramicznej z dachem, pozostałych elementów szklanych w pojeździe, lusterek wewnętrznych i zewnętrznych, reflektorów, szyberdachów jak i nalepek na szybach. Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności, gdy szyby miały wadę fabryczną lub zostały uszkodzone podczas montażu. Jeżeli mamy zawartą umowę AC Compensa, możemy wybrać, czy chcemy szkodę uwzględnić z AC, czy ubezpieczenia szyb.

Ubezpieczenie opon w Compensa

Decydując się na te rozszerzenie, Compensa oferuje pomoc przy uszkodzeniu koła, opony lub dętki. Usługa ta obejmuje wymianę koła tylko i wyłącznie, jeżeli mamy na miejscu zestaw naprawczy lub zapasowe koło. Gdyby jednak ich nie było, Ubezpieczyciel odholuje nasz pojazd do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego. Suma ubezpieczenia wynosi 3 000 PLN, jednak nie więcej niż 300 PLN na jedno zdarzenie w Polsce, i więcej niż 80 EUR na zdarzenie poza granicami państwa. 

Ochrona przeznaczona dla sprzętu sportowego

Compensa z elementów wyposażenia dodatkowego wyłącza sprzęt sportowy, dla którego przygotowała oddzielny produkt. Przedmiotem ubezpieczenia jest zatem wszelkiego rodzaju ekwipunek i obuwie służące do uprawiania narciarstwa, snowboardu, saneczkarstwa, łyżwiarstwa, surfingu, windsurfingu, nurkowania, kajakarstwa, kitesurinfu, kolarstwa, rolkarstwa. Co ważne, wyłączenie stanowią urządzenia elektroniczne – za nie Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie takiego sprzętu, a także jego kradzież. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 200 PLN. Można je zawrzeć z umową OC/AC.

UTO - czyli urządzenie transportu osobistego

Najprościej ujmując, UTO to swego rodzaju ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ale dotyczące użytkowania pojazdu i kierowania nim, gdzie ubezpieczenie dotyczy szkody majątkowej z odpowiedzialności cywilnej oraz osobowej z NNW. Zakresem ubezpieczenia są objęte szkody na mieniu i osobie, wyrządzone osobom trzecim w trakcie poruszania się pojazdu, którym kieruje Ubezpieczony. W kwestii NNW, zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowanych pojazdem. 

Ubezpieczenie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uprawiamy pojazdem sporty ekstremalne, jeździmy na wysokości powyżej 3000 m n.p.m. oraz znajdujemy się w strefie podbiegunowej. To samo dotyczy uprawiania sportów zarobkowo. Nie uwzględnia się odpowiedzialności, gdy wyrządzono sobie nawzajem szkody, pojazd poruszał się w ramach działalności gospodarczej, szkody były wyrządzone osobom zatrudnionym lub wykonującym prace dla Ubezpieczonego, powstały na skutek zanieczyszczeń lub skażenia, polegały na wystąpieniu czystych strat finansowych, utraceniu wartości pieniężnych, jeżeli pojazd był własnością osoby trzeciej, powstały przed lub po poruszaniu się pojazdem UTO, polegają na zapłacie kar umownych lub administracyjnych itp. oraz jeżeli szkody rzeczowe nie przekraczają kwoty 200 PLN. 

Compensa Powrót Do Zdrowia

Ubezpieczenie te jest formą uzupełnienia przy NNW. Można je zawrzeć wyłącznie, jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie NNW od Compensa. W ramach tego, przez rok od dnia rozpoczęcia świadczeń, przysługują nam następujące ich rodzaje z określonymi limitami:

  • Do 4 konsultacji lekarskich
  • Do 10 terapii z psychologiem
  • Zabiegi ortopedyczne, chirurgiczne, ambulatoryjne, okulistyczne, badania hematologiczne, biochemiczne, badania moczu, USG, RTG, Doppler, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania czynnościowe do limitu sumy 1 500 PLN.
  • Do 30 zabiegów rehabilitacyjnych
  • 3 wizyty pielęgniarki do kwoty 250 PLN za wizytę
  • 3 wizyty opieki domowej po leczeniu w szpitalu do kwoty 150 PLN za wizytę
  • Transport do podmiotu leczniczego lub ze szpitala do miejsca wskzanego przez Ubezpieczonego do kwoty 500 PLN
  • Do 3 dób na poczet zakwaterowania na czas rekonwalescencji (max 150 PLN za dobę)
  • Sprzęt rehabilitacyjny i dostarczenie leków (1 transport do 250 PLN)
  • Przekazywanie pilnych wiadomości

Ochrona Prawna w Compensa ubezpieczenie samochodu

Decydując się na pomoc prawną możemy skorzystać z dwóch wariantów ubezpieczenia. Pierwszy dotyczy zorganizowania i pokrycia kosztów świadczeń dotyczących pozasądowej ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego (telefoniczna porada, 2 opinie prawne, wzory umów dot. pojazdów, identyfikacja stanu prawnego, informacje prawne postępowań, organów ochrony prawnej, prawników, stacjonarna porada do 500 PLN). 

W wariancie drugim zakres terytorialny ubezpieczenia został rozszerzony na teren Europy z wyjątkiem Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy. Dodatkowo, Ubezpieczyciel pokrywa koszty w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkody na osobie i mieniu wyrządzonej w akcie czynu niedozwolonego, obronę przed sadem w postepowaniach karnych dot. pojazdu i kierowcy, obrona przed sądem w sprawach wykroczeń dot. pojazdu i kierowcy, reprezentacja w postępowaniu dot. zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Ponadto, wariant II umożliwia na tymczasowe pokrycie kosztów poręczenia majątkowego przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia tymczasowego aresztowania do 50% sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia w I wariancie wynosi 2 500 PLN, natomiast w II 30 000 PLN z oddzielnym limitem w wysokości 2 500 PLN na stacjonarne porady prawne (5 wizyt do kwot 500 PLN). 

Ubezpieczenie Compensa w ofercie Wygodnie.pl

Compensa ubezpieczeń samochodu nie sprzedaje przez Internet w takiej postaci, jak zostało to omówione w niniejszym artykule. W sieci pojawia się pod marką Beesafe, jednak produkty te są całkowicie odmienne. Gdyby jednak chcieli Państwo uzyskać ofertę z Compensa, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią, która przygotuje dla Państwa kalkulację ubezpieczenia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również