LINK4 AC, Smart Casco, Kluczyki Plus, Pomoc po Kradzieży i Wypadku - szczegóły oferty

LINK4 AC, Smart Casco, Kluczyki Plus, Pomoc po Kradzieży i Wypadku - szczegóły oferty

Chcesz się szybko dowiedzieć, jak wyglądają warunki Auto Casco od LINK4? Jakie dodatkowe ubezpieczenia do AC można dobrać, aby rozszerzyć zakres ochrony? Co specjalnego posiada w sobie oferta Smart Casco?

LINK4 AC - szczegółowe warunki

Przedmiotem ubezpieczenia w Autocasco oferowanym przez LINK4 jest pojazd, bagaż podręczny, a także foteliki dziecięce znajdujące się w pojeździe. Za opłatą dodatkowej składki w przedmiot ubezpieczenia możemy włączyć wybrane wyposażenie dodatkowe pojazdu. W ofercie są dostępne dwa zakresy ubezpieczenia: Auto Casco Wypadkowe i Kradzieżowe, które stanowi dodatkowe rozszerzenie. AC Wypadkowe obowiązuje na terenie Europy, natomiast Kradzieżowe z wyłączeniem takich państw jak Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia. 

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy do zdarzenia dojdzie na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, samochód będzie prowadzony po spożyciu alkoholu, substancji psychoaktywnych, psychotropowych, czy bez wymaganych uprawnień, zostanie przekazany osobie trzeciej w celu sprzedaży, został oddany w dzierżawę, był użytkowany do nauki jazdy, jazd próbnych lub pokazowych, odpłatnego wynajmu, przewozu ładunków i osób, pojazd pochodził z przestępstwa, wystąpiły uszkodzenia, do których doszło na skutek korozji, utlenienia, zwilgocenia, zapleśnienia, w wyniku naturalnego zużycia, posiadał wady fabryczne, niewłaściwie go naprawiono, wykonano modernizacje lub konserwacje, kierowca utracił kluczyki do pojazdu, została zassana woda do silnika, skradziono fotelik lub bagaż podręczny bez śladów włamania (obejmuje tylko tzw. kradzież zwykłą), prowadzone były działania wojenne, terroryzm, akty protestacyjne, działania o podobnym charakterze, wystąpiło trzęsienie ziemi, działanie broni jądrowej, kierowca brał udział w rajdach i wyścigach, wystąpiły niezgodności pomiędzy informacjami od Ubezpieczonego a stanem faktycznym, pojazd miał przekładnię po prawej stronie, wprowadzono znaczące modyfikacje w samochodzie, doszło do awarii pojazdu, użytkowano go niezgodnie z przeznaczeniem lub użyto niewłaściwego paliwa. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów zniszczenia lub uszkodzenia ogumienia, folii ozdobnych, reklamowych, czy dodatkowych powłok zabezpieczających karoserie. Szkody poniżej 500 PLN również nie będą uwzględniane. 

Opcje i warianty w AC LINK4

Do wyboru mamy dwa standardowe warianty ubezpieczenia – warsztat i kosztorys. Przy zawieraniu umowy określa się stałą wartość pojazdu lub zmienną. Za dodatkową składką możemy wykupić opcję amortyzacji, która nie będzie pomniejszała sumy wypłaconego odszkodowania o opłatę eksploatacyjną dotyczącą wieku pojazdu. Suma ubezpieczenia pojazdu i wyposażenia dodatkowego ustalana jest przed zawarciem umowy ubezpieczenia, natomiast dla fotelików dziecięcych i bagażu podręcznego wynosi ona 1 000 PLN. Ubezpieczyciel wycenia szkody pracując na systemach Audatex, Eurotax lub DAT. Amortyzacja w przypadku jej niewykupienia wynosi (na starcie – 15%, roczne auto – 15%, dwuletnie – 20%, trzyletnie – 35%, czteroletnie – 40%, pięcioletnie – 45%, sześcio-siedmioletnie – 50%, ośmioletnie i więcej – 55%).

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia LINK4 AC możemy określić udział własny w szkodzie. Inaczej jest interpretowany udział własny młodego kierowcy – jeżeli deklarujemy, że taka osoba będzie prowadziła pojazd, oddzielnie ustala się udział własny za młodocianego kierowcę. W wariancie kosztorys, ceny części oryginalnych są pomniejszane o 30%, natomiast w wariancie warsztat o 35%. W przypadku szkody zagranicznej możemy usprawnić pojazd do kontynuowania bezpiecznej jazdy na rachunek Ubezpieczyciela do kwoty 1 000 EUR. Gdy zostaną wymienione np. elementy układu hamulcowego, czy nośnego, LINK4 pokrywa koszty przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego. Ponadto, Ubezpieczyciel opłaci holowanie pojazdu do warsztatu lub miejsca naprawczego, a także parkowania pojazdu do wyznaczonej sumy ubezpieczenia. W przypadku szkody całkowitej, możemy liczyć na zwrot kosztów zezłomowania pojazdu. 

Czym jest Smart Casco w ofercie LINK4?

Przedmiotem ubezpieczenia w Smarcie jest pojazd. Możemy Ubezpieczyć go na jeden z pięciu wariantów:

  • Żywioły
  • Kradzież
  • Kradzież i Żywioły
  • Szkoda całkowita i Żywioły
  • Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły

Za Żywioły LINK4 uważa pożar (ale bez podpalenia), huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawiny i inne siły przyrody. Aby w wariancie ze szkodą całkowitą zostało wypłacone odszkodowanie, musi dojść do zdarzenia na skutek zderzenia się pojazdu z innym pojazdami, osobami, zwierzętami, wystąpić musi działanie osób trzecich, wybuch, zatopienie pojazdu, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego. Tak jak w przypadku Autocasco LINK4, zakres ubezpieczenia obejmuje Europę w wariantach Żywioły i Szkoda całkowita, natomiast w przypadku kradzieży została wyłączona Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia. Wyłączenia odpowiedzialności są takie same w jak w ubezpieczeniu AC LINK4. Wartość pojazdu zostaje ustalona za pomocą systemu Info-Expert. Można zastosować udział własny, w tym dla młodego kierowcy.

Dodatkowe ubezpieczenie Kluczyki Plus

Rozszerzenie te zapewnia ochronę przedmiotów takich jak kluczyki, tablice i dowód rejestracyjny. Zakres ubezpieczenia obejmuje kradzież kluczyków, tablic rejestracyjnych, a także kradzież i zagubienie dowodu rejestracyjnego. Limit świadczeń np. wymiany tablic, kluczyków, czy dowodu rejestracyjnego wynosi 1 raz w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy do zdarzenia dojdzie na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, pojazd zostanie przekazany osobie trzeciej w celu sprzedaży, zostanie oddany w dzierżawę, pochodzi z przestępstwa, był użytkowany do nauki jazdy, jazd próbnych i pokazowych, odpłatnego wynajmu i przewozu ładunków, był w tym czasie przekazany do naprawy, prowadzone były działania wojenne, terroryzm, akcje protestacyjne, brał udział w rajdach i wyścigach, skradziono pojazd oraz wystąpiły niezgodności w informacjach podanych przez Ubezpieczonego a stanem faktycznym. 

Pomoc Po Kradzieży i Po Wypadku w ofercie LINK4

W przypadku „Pomocy Po Kradzieży” przedmiotem ubezpieczenia są wydatki związane z kradzieżą pojazdu, a także pomoc informacyjna. Za wydatki uwzględnia się np. koszt wynajęcia samochodu zastępczego, przejazdy taksówkami, rejestrację kolejnego pojazdu, czy zakup rzeczy, które były w skradzionym pojeździe. Zakres terytorialny ubezpieczenia to Europa z wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy do kradzieży pojazdu dojdzie na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, samochód zostanie przekazany osobie trzeciej w celu sprzedaży, zostanie oddany w dzierżawę, pochodzi z przestępstwa lub skradziono tylko elementy lub części wyposażenia pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi 2 000 PLN. Na zgłoszenie kradzieży pojazdu mamy nie więcej niż 7 dni od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się o tym. 

W rozszerzeniu „Pomoc Po Wypadku” przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd i bagaż podręczny. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy doszło do zderzenia z innym pojazdem zarejestrowanym w Polsce i ma OC w innym Towarzystwie niż LINK4, odpowiedzialność za szkodę ponosi tylko i wyłącznie kierujący lub posiadacz tego innego pojazdu i do zdarzenia doszło na terenie Polski. Jako koszty dodatkowe uwzględnia się w związku z zaistnieniem szkody: holowanie i parkowanie pojazdu, wynajem pojazdu zstępczego, czy dodatkowe obowiązkowe badanie techniczne. LINK4 nie wypłaci odszkodowania, gdy nie mamy ważnego ubezpieczenia OC, w zdarzeniu uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy, wystąpiły szkody na osobie, doszło do zdarzenia w skutek winy umyślnej, naprawa szkody odbędzie się z ubezpieczenia OC sprawcy, prowadzone były działania wojenne, terroryzm, akcje protestacyjne, powstały szkody w ładunkach i przesyłach, pojazd nie podlegał rejestracji, sprawca był jednocześnie posiadaczem pojazdu. Ponadto, ubezpieczyciel wyłącza odszkodowanie za utratę gotówki, biżuterii i dokumentów.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również