Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - czym są i co muszą zawierać

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - czym są i co muszą zawierać

Ubezpieczenia obowiązkowe regulowane są przepisami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Niezależnie od tego, każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne regulacje (które nie mogą być sprzeczne z ustawą, a jedynie ją uzupełniać) uniwersalne dla każdego ubezpieczenia zawartego w ofercie danej firmy. Są to Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które mają zastosowanie również w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych.

Ogólne Warunki Ubezpieczeniazwane w skrócie OWU to zbiór zasad, przepisów i informacji, które możemy odnieść do wszystkich ubezpieczeń oferowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W uproszczeniu, jest to umowa zawierana pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem i określa ona zakres praw i obowiązków obydwu stron. OWU są aktem prawnym, który musi być zgodny z pozostającą ponad nim i regulującą go ustawą. Ponadto muszą być zatwierdzone przez władze nadzorujące dany zakład ubezpieczeń.

Może zainteresuje Cię również