Kary dla ubezpieczyciela za nieterminową wypłatę odszkodowania

Kary dla ubezpieczyciela za nieterminową wypłatę odszkodowania

Zgodnie z zapisem artykułu 14 w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić nam odszkodowanie w terminie 30 dni. Wyjątkiem są sytuacje, gdy okoliczności zajścia zdarzenia nie są jasne lub gdy toczy się postępowanie sądowe w sprawie. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel ma maksymalnie 90 dni na wypłacenie pieniędzy, w drugim – 14 dni od daty zakończenia postępowania sądowego.

Art. 14.

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wy-jaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Jeśli ubezpieczyciel nie dotrzyma terminów, mamy prawo złożyć na niego skargę do organu nadzorującego jego działalność.

Art.14

3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Art. 212.

1. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie wykonuje w wyznaczonym terminie decyzji, o której mowa w art. 209 ust. 2, lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa, statutu, zawartych umów ubezpieczenia lub planu działalności lub nie udziela informacji lub wyjaśnień, organ nadzoru może, w drodze decyzji:

1) nakładać na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężne do wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy;

2) nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne do wysokości 0,5 % składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, a w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln złotych do wysokości 100 000 złotych;

Okazuje się więc, że zakład ubezpieczeń, który zaniedbuje swój obowiązek i spóźnia się z wypłaceniem odszkodowania na zasadach przewidzianych w art.14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, nie pozostaje bezkarny. Organ nadzorujący może nałożyć na takie towarzystwo ubezpieczeniowe karę. I tutaj istnieją dwie drogi:

  • kara dla członków zarządu lub prokurentów (trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy);
  • kara dla zakładu ubezpieczeń.

Dzięki powyższym regulacjom prawnym nie musimy się raczej obawiać, że towarzystwo ubezpieczeniowe zechce przeciągać wypłatę odszkodowania dla nas w nieskończoność.

Może zainteresuje Cię również