Co to jest franszyza w ubezpieczeniach?

Co to jest franszyza w ubezpieczeniach?

Ubezpieczając dom, mieszkanie lub samochód możemy spotkać się z pojęciem franszyzy. Co to jest takiego i czym skutkuje zastosowanie takiego rozwiązania w polisie?

Franszyza - rodzaje

Franszyza jest swego rodzaju ograniczeniem w wypłacie odszkodowania. Jest to więc rozwiązanie niekorzystne dla posiadacza polisy, gdyż spowoduje zmniejszenie kwoty odszkodowania. W ubezpieczeniach funkcjonują dwie franszyzy: franszyza redukcyjna i franszyza integralna.

Franszyza redukcyjna - co to jest?

Franszyza redukcyjna jest to ustalona w zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kwota obniżająca wysokość ustalonego odszkodowania, które zostało przyznane Ubezpieczonemu przez firmę ubezpieczeniową. Można śmiało stwierdzić, że franszyza redukcyjna jest udziałem własnym w odszkodowaniu, który podobnie jak franszyza zmniejsza wartość przyznanego odszkodowania.

Pojęcia udziału własnego i franszyzy redukcyjnej stosowane są obecnie zamiennie i w zasadzie oznaczają to samo. Jeśli więc umowa ubezpieczenia stwierdza, że w ubezpieczeniu zastosowanie ma franszyza redukcyjna lub udział własny w wysokości 500 PLN, to jest to dla nas informacja, że nie dostaniemy pełnej kwoty ustalonego odszkodowania, które zostało nam przyznane po zaistniałej szkodzie, a zostanie ono obniżone właśnie o ustalone 500 zł. Jeśli natomiast wysokość szkody będzie ustalona w wartości niższej niż 500 PLN, to wtedy klient nie dostanie żadnego odszkodowania.

Franszyza integralna - definicja

Franszyza integralna jest też ograniczeniem w wypłacie odszkodowania, ale działa nieco inaczej. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest wyeliminowanie konieczności wypłaty przez Ubezpieczyciela małych szkód. Jeśli więc franszyza integralna określona została na poziomie 500 PLN, to eliminuje się „małe” szkody, nie prowadzi się likwidacji szkód o wartości poniżej 500 PLN, ale jeśli szkoda przekracza tę wartość, to wtedy wypłacona jest pełna wartość przyznanego odszkodowania, bez potrącania żadnych kwot. 

Można więc pokusić się o stwierdzenie, że jeśli już jakaś franszyza musi być zastosowana, to korzystniejszym, z punktu widzenia posiadacza polisy ubezpieczeniowej, jest zastosowanie franszyzy integralnej.

Czy można mieć ubezpieczenie bez żadnej franszyzy?

Tak, ubezpieczyciele proponują różne rozwiązania, w tym takie, które wyłączają stosowanie jakiejkolwiek franszyzy. Brak jakiejkolwiek franszyzy w ubezpieczeniu mienia jest dla klienta towarzystwa ubezpieczeniowego rozwiązaniem jak najbardziej korzystnym. Klient ma wtedy pewność, że każde przyznane odszkodowanie dostanie w całości, bez potrąceń, czy ograniczeń. Brak franszyzy w umowie ubezpieczenia jest za to mniej korzystnym rozwiązaniem dla firmy ubezpieczeniowej, gdyż ta musi się liczyć z większymi kosztami przy wypłacie odszkodowań.

Czy franszyza ma wpływ na cenę ubezpieczenia?

Brak franszyzy w umowie ubezpieczenia skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowania w pełnej wartości oraz tym, że Ubezpieczyciel musi zajmować się każdą szkodą, niezależnie od jej wielkości. Generuje to dodatkowe koszty związane z likwidacją szkody. W związku z tym musimy się spodziewać, że składka za ubezpieczenie będzie wyższa przy całkowicie zniesionej franszyzie lub udziale własnym. 

Z drugiej strony możemy zawsze trochę zmniejszyć składkę jeśli zdecydujemy się wprowadzić franszyzę do umowy ubezpieczenia. Im wyższa franszyza, tym składka za ubezpieczenie mienia powinna być niższa. Ile? To już decyzja Ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do naszego ubezpieczenia, dostaniemy odszkodowanie pomniejszone o jej wysokość.

Podsumowanie - co należy wiedzieć o franszyzie?

Zawierając jakiekolwiek ubezpieczenie mienia (dom, mieszkanie, samochód, rower, domek letniskowy) pytajmy przedstawiciela, czy w propozycji ubezpieczenia jest franszyza. Jeśli jest, to jaka? Redukcyjna (bezwarunkowa – ustalona kwota zawsze potrącana jest przy wypłacie odszkodowania), czy integralna (do ustalonej kwoty nie rozpatruje się szkód, powyżej ustalonej kwoty odszkodowanie wypłacane jest w całości)?

Jeśli już musi być jakaś franszyza, to najlepiej żeby to była franszyza integralna. Najlepiej żeby w zawieranej umowie nie było żadnej franszyzy. Zapłacimy nieco więcej, ale będziemy mieli pewność, że wszystkie odszkodowania, nawet te najmniejsze dostaniemy w całości. Pytajmy zawsze naszego pośrednika o franszyzę. No i na koniec – nie należy mylić pojęcia franszyzy z franczyzą. Franszyza to pojęcie związane z ubezpieczeniami, a franczyza to system sprzedaży towarów lub usług w określonych powiązaniach.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również