OC członków władz spółki kapitałowej

Dla kogo?

Produkt kierowany jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych, przy czym ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (jako Ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz (jako ubezpieczonych).

Korzyści

Ubezpieczenie D&O chroni majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej, a także spółkę przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Świadczenie z umowy ubezpieczenia D&O obejmują głównie zapłatę kwoty, do której z mocy prawa zobowiązany jest ubezpieczony w związku z działaniem lub zaniechaniem działania (np. wypłata odszkodowania udziałowcom). Ważnym elementem przedmiotowego ubezpieczenia jest także pokrywanie przez PZU S.A. dodatkowych kosztów obrony przed wniesionym roszczeniem.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna obecnych i przyszłych członków władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A.:

 • pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za zgodą PZU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
 • zwraca uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia niezbędne koszty, mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
 • pokrywa niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie PZU S.A. lub za jego zgodą.

Podstawowy zakres ochrony może zostać rozszerzony m. in. o odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej:

 • za zobowiązania podatkowe,
 • z tytułu kar administracyjnych,
 • z tytułu roszczeń kierowanych przez większościowych udziałowców.

Ubezpieczeniem może też obejmować roszczenia skierowane przeciwko współmałżonkom ubezpieczonego, jednak wyłącznie w odniesieniu do roszczenia skierowanego przeciwko wspólności majątkowej, oraz koszty odzyskania dobrego imienia.

OC zawodowe

Dla kogo?

Prowadzenie działalności zawodowej, wykonywanie czynności zawodowych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie w wyniku prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Najważniejsze korzyści

 • jeśli Ty, Twoja firma lub Twój pracownik wyrządzicie innej osobie szkodę, wypłacimy tej osobie odszkodowanie,
 • dzięki ubezpieczeniu Twoja firma może spełnić wymagania np. kontraktowe lub przetargowe Twoich klientów (czasami klienci wymagają zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowej , jeśli zawierasz umowę o wykonanie określonych czynności zawodowych lub przystępujesz do zamówień publicznych),
 • nasze ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy – wykup dodatkowe klauzule
 • oferujemy wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę wskutek wykonywania czynności zawodowych np. w związku z usługami pracowni projektowania budowlanego, wykonywania zawodu urbanisty, geodety, tłumacza, weterynarza. To tylko przykłady działalności zawodowej, którą możesz ubezpieczyć. Pełny wykaz znajdziesz w załącznikach nr 1 do OWU.

Osobom, które zawarły w PZU obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej udzielimy ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ubezpieczenie nadwyżkowe oferujemy między innymi osobom wykonującym zawód architekta, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pełny wykaz znajdziesz w załącznikach nr 2 do OWU.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony po opłaceniu dodatkowej składki o klauzule dodatkowe obejmujące szkody:

 • będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce poza terytorium RP,
 • wyrządzone przez podwykonawców,
 • będące następstwem zniszczenia zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

pracownicy

Napisz do nas