Zakres ubezpieczenia OC - Co obejmuje ubezpieczenie OC

Zakres ubezpieczenia OC - Co obejmuje ubezpieczenie OC

Nie ma znaczenia, czy nasz samochód jedynie zdobi garaż, czy korzystamy z niego każdego dnia, mamy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla naszego pojazdu.

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego wynika z ustawy regulującej również zakres tego ubezpieczenia. Jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczenia ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładny zakres ubezpieczenia OC określa artykuł 9:

Art. 9. 1. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków.

2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej (…) obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Art. 9a. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy zawartej pomiędzy kierowcą a ubezpieczycielem obejmuje:

  • szkody na osobie: śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia;
  • szkody na mieniu: utrata lub zniszczenie rzeczy poszkodowanego.

Należy jednak pamiętać, że ustawa reguluje zakres tej odpowiedzialności, a co za tym idzie, wszystkie firmy ubezpieczeniowe mają tą samą górną granicę finansową, zwaną sumą gwarancyjną.

Oznacza to tyle, że firma ubezpieczeniowa przejmuje niejako odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ubezpieczonego kierowcę. Warunkiem koniecznym wynikającym z zapisu w art.9a jest aktywność polisy w momencie zdarzenia. Jeśli warunek ten jest zachowany, bez względu na to, czy jest to szkoda mienia, czy ubytek zdrowotny spowodowany działaniem ubezpieczonego kierowcy, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na pokrycie szkód.

Warto również pamiętać o tym, że to prawo cywilne określa granice odpowiedzialności kierowcy i posiadacza pojazdu wobec osoby poszkodowanej, a ubezpieczyciel, z którym podpiszemy umowę na ubezpieczenie OC, ponosi odpowiedzialność na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, jak miałoby to miejsce w przypadku kierowcy lub posiadacza pojazdu.

Niezwykle ważną informacją jest również to, ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez każdą osobę fizyczną, która kierowała pojazdem. Tak więc nawet w sytuacji, gdy nasz samochód zostanie skradziony, a złodziej spowoduje wypadek, w którym ucierpią osoby trzecie, możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela, a nawet na pominięcie tego zdarzenia w ocenie naszej indywidualnej szkodowości, która wpływa między innymi na wysokość zniżek.

Istnieją jednak sytuacje, w których nie możemy liczyć na objęcie szkód odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Są to przypadki, kiedy:

  • kierowca pojazdu wyrządzi szkodę właścicielowi tego pojazdu, np. zarysowanie, zderzenie dwóch pojazdów należących do tej samej osoby. Mówiąc prościej: ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania mającego pokryć naprawę pojazdu, który jest naszą własnością.
  • przewozimy bagaż za opłatą,
  • stracimy rzeczy wartościowe: gotówkę, biżuterię, numizmaty lub dokumenty.
  • w wyniku zdarzenia dojdzie do skażenia lub zniszczenia środowiska naturalnego.

Może zainteresuje Cię również