UNIQA ubezpieczenie szkolne - czy warto?

UNIQA ubezpieczenie szkolne - czy warto?

Poszukujesz ubezpieczenia szkolnego dla Twojego dziecka? Omawiamy ofertę UNIQA, z jakich pakietów możemy skorzystać, ile wynoszą sumy ubezpieczenia oraz jakie dodatkowe rozszerzenia posiada w ofercie Ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie szkolne AXA - teraz pod marką UNIQA

W kwietniu 2021 UNIQA i AXA połączyły się w jedną spółkę, dlatego poszukując oferty AXA NNW szkolne, znajdziemy ją pod marką UNIQA. Do wyboru mamy 4 różne pakiety (S, M, L i XL) ubezpieczenia szkolnego z różnymi sumami ubezpieczenia, a także wysokością składki rocznej. Ubezpieczone mogą zostać dzieci i młodzież do 26 roku życia, które są wychowankami w żłobku, szkole, domu dziecka lub opieki, uczniami, studentami, doktorantami, słuchaczami placówki oświatowo-wychowawczej.

W zakres ubezpieczenia wchodzą świadczenia za śmierć ubezpieczonego w przypadku nieszczęśliwego wypadku, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, świadczenie za pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, nabycia protez, wypożyczenia środków pomocniczych, śmierć rodzica, zdiagnozowanie poważnej choroby, wyczynowe uprawianie sportu, ugryzienie przez psa, ukąszenie przez kleszcza, czy odmrożenia lub oparzenia. Poniższa tabela przedstawia sumy ubezpieczenia w wybranych pakietach ubezpieczenia szkolnego UNIQA.

 

Rodzaj pakietu:Pakiet SPakiet MPakiet LPakiet XL

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
(NW) (w tym zawał, udar)

25 000 PLN50 000 PLN80 000 PLN100 000 PLN
Uszkodzenie ciała w następstwie NW
(100% sumy ubezpieczenia - SU)
15 000 PLN30 000 PLN50 000 PLN70 000 PLN
1% SU250 PLN500 PLN800 PLN1 000 PLN
Pobyt w szpitalu NW

30 PLN/dzień
(limit 3 600 PLN)

40 PLN/dzień
(limit 5 400 PLN)
60 PLN/dzień
(limit 10 000 PLN)
130 PLN/dzień
(limit 18 000 PLN)
Pobyt w szpitalu500 PLN800 PLN1 000 PLN1 200 PLN
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji NW2 000 PLN3 500 PLN5 000 PLN7 000 PLN

Zwrot kosztów nabycia protez, wypożyczenia
środków pomocniczych NW

2 000 PLN3 500 PLN5 000 PLN7 000 PLN
Śmierć rodzica NW2 000 PLN3 500 PLN5 000 PLN7 000 PLN
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania2 000 PLN3 500 PLN5 000 PLN7 000 PLN
Wyczynowe uprawianie sportu, odmrożenia,
oparzenia, ugryzienie przez psa, ukąszenie
przez kleszcza
TAKTAKTAKTAK
SKŁADKA ROCZNA41 PLN72 PLN117 PLN244 PLN

KLIKNIJA, ABY KUPIĆ ONLINE UBEZPIECZENI SZKOLNE OFEROWANE PRZEZ UNIQA

UNIQA ubezpieczenie szkolne - dodatkowe rozszerzenia

Jednym z rozszerzeń dostępnych w ubezpieczeniu szkolnym jest „Hejt w Internecie”. Można je wykupić za 25 PLN dla dzieci do 26 roku życia. W ramach tej dodatkowej ochrony otrzymujemy 3 świadczenia obejmujące pomoc prawną w stosunku do osoby, która opublikowała informacje stanowiące naruszenie dobrego imienia, organizację specjalisty IT, który usunie i zatrzyma dostęp do negatywnych i bezprawnie udostępnionych informacji, a także pokrycie kosztów konsultacji dziecka z psychologiem będące następstwem upublicznienia informacji naruszającymi dobre imię (telefonicznie lub wideoczat oraz 2 wizyty stacjonarne). 

Ubezpieczenie szkolne UNIQA zawiera również rozszerzenie ochrony o OC w życiu prywatnym za 16 PLN do sumy ubezpieczenia 30 000 PLN dla dzieci w wieku 13-26 lat. W ramach tej kwoty, Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód wyrządzonych nieumyślnie przez dziecko. Czynności życia prywatnego dotyczą uczestnictwa w zajęciach szkolnych, odbywanie praktyk, amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu, użytkowanie rowerów i hulajnóg, deskorolek, rolek, urządzeń segway, hoverboard, monowheel, wózków inwalidzkich, sprzętu pływającego, a także dotyczące jazdy konnej. W ramach tej sumy Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzeń rzeczoznawców, obrony sądowej, koszty mediacji i postępowań pojednawczych, akcji ratowniczych. W przypadku, gdy dziecko uszkodzi poszkodowanemu sprzęt elektroniczny lub instrumenty muzyczne, jego udział własny w szkodzie wynosi 500 PLN. 

Wyłączenia odpowiedzialności w UNIQA ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli do szkody doszło na skutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, prowadzone były działania wojenne, zbrojne, zamieszki, uczestniczono w nich, miały miejsce akty terroru, przemocy, jeżeli dziecko było w stanie nietrzeźwości, po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, przedawkowało leki, usiłowało lub popełniło przestępstwo, uprawiało sporty wysokiego ryzyka, pełniło służbę wojskową, prowadziło pojazd bez uprawnień lub odpowiednich dokumentów. 

W ubezpieczeniu szkolnym UNIQA i rozszerzeniu odpowiedzialności w „Hejt w Internecie”, zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, gdy dotyczy ono naruszenia dobrego imienia w innych mediach niż blog, forum dyskusyjne, sieć społecznościowa, strona internetowa. Nie otrzymamy pomocy, gdy dojdzie do zdarzeń za pośrednictwem mediów informacyjnych – czyli gazety internetowej, telewizji internetowej lub radia. Natomiast w OC w życiu prywatnym, wyłączenia odpowiedzialność UNIQA dotyczą szkód powstałych w następstwie aktów wandalizmu, sabotażu, w skutek umownego przejęcia przez dziecko odpowiedzialności cywilnej, dotyczące naruszeń praw autorskich, patentów, znaków towarowych, oznaczeń, dotyczące utraty pieniędzy, środków płatniczych, kart, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, archiwalnych, biżuterii, dzieł sztuki, dotyczące mienia na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub inne umowy (poza szkodami w wyniku ognia, wybuchu, zalania). Nie dotyczy również szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, dotyczących zapłaty kary umownej, grzywny, czy innego świadczenia, związanych z hodowlą zwierząt do celów zarobkowych, wyrządzonych przez wirusy komputerowe, czy złośliwe oprogramowanie, wyrządzone osobom wspólnie zamieszkujących lub będących w jednym gospodarstwie domowym, czy dotyczące wszelkich sankcji.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również