Ubezpieczenie OC dla lekarzy

Ubezpieczenie OC dla lekarzy

Praca lekarza to zawód wymagający powołania, ale także niosący za sobą bardzo duże ryzyko. Lekarz jest osobą odpowiedzialną za zdrowie i życie ludzkie. Niemal nieuniknione są sytuacje, w których popełni jakiś błąd lub zostanie o to niesłusznie posądzony.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy lekarzy, nie może się obyć bez ubezpieczenia chroniącego lekarza przed odpowiedzialnością cywilną.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w § 1, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;

2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

§ 3.Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych.

Ustawa o działalności leczniczej reguluje nie tylko ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, ale także sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, która wynosi:

  • 75 000 euro dla jednego zdarzenia,
  • 350 000 euro dla wszystkich zdarzeń mieszczących się w zakresie ubezpieczenia OC, którym objęty jest dany lekarz.

Są to minimalne granice sumy odszkodowania, ale mogą one być wyższe. Stawka za ubezpieczenie OC lekarzy zależy nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale również od specjalizacji, jaką wykonuje dany lekarz – ryzyko popełnienia błędu przez chirurga jest większe niż ryzyko w przypadku lekarza rodzinnego.

Może zainteresuje Cię również