Ubezpieczenie domu od pożaru - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie domu od pożaru - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie od pożaru wchodzi w skład większości standardowych ofert ubezpieczenia domu. Co jednak należy dokładnie rozumieć pod tym pojęciem? Dowiedz się, jakie elementy domu są objęte ubezpieczeniem od pożaru i w jakich sytuacjach możesz liczyć na wypłatę odszkodowania.

Co obejmuje podstawowe ubezpieczenie nieruchomości od pożaru?

Co warto wiedzieć, jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości od pożaru? Przede wszystkim ważny jest zakres takiego ubezpieczenia. Jeśli chcesz uniknąć wysokich opłat stałych, możesz korzystać z podstawowego ubezpieczenia mienia od pożaru. Wówczas ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała tylko mury i ewentualnie elementy stałe (okna, drzwi, instalacje, elementy techniczne – wszystko, czego usunięcie z domu wymaga użycia siły).

Praktycznie nie zdarza się, by firmy ubezpieczeniowe oferowały ubezpieczenie od pożaru jako coś dodatkowego. Jest ono najczęściej elementem składowym ubezpieczenia domu obejmującego ochronę od ryzyk nazwanych.

Warto również wiedzieć, w jakich sytuacjach ma zastosowanie ubezpieczenie nieruchomości od pożaru. To, jakie zdarzenia firmy ubezpieczeniowe traktują jako pożar, określa definicja. Według niej pożarem jest niekontrolowany proces spalania, do którego dochodzi w miejscu do tego nieprzeznaczonym (tzn. innym niż piec, kominek itp.). Może powstać w wyniku nieuwagi (np. zaprószenia ognia), ale także złego stanu technicznego urządzeń lub użytkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania substancji łatwopalnych i wybuchowych, celowego podpalenia. Pożarowi mogą towarzyszyć niekorzystne zjawiska, takie jak płomienie, dym, wzrost temperatury otoczenia, wybuchy, uwalnianie toksycznych substancji.

Czy warto ubezpieczać ruchomości domowe od ognia?

W większości przypadków masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe elementy. Ogólne warunki ubezpieczenia mogą obejmować np. ruchomości domowe. Czy warto zdecydować się na taką usługę? Zdecydowanie tak – pożary bardzo rzadko obejmują wyłącznie mury i elementy stałe w budynku. Najczęściej zniszczone zostaje wszystko, co znajdzie się na drodze żywiołu: sprzęty AGD i RTV, meble, książki, zabawki, ubrania. Dodatkowe ubezpieczenie ruchomości domowych nie jest drogie, za to odszkodowanie wypłacane w razie pożaru pozwala szybciej odbudować utracony majątek. Suma ubezpieczenia jest zależna od wartości znajdujących się w domu przedmiotów.

Ubezpieczenie mienia od skutków gaszenia pożaru - czy warto?

Ubezpieczenie od skutków gaszenia pożaru nie jest dostępne w wersji podstawowej. To dodatkowa, osobno płatna opcja. Czy warto z niej skorzystać? Takie ubezpieczenie nieruchomości ułatwia likwidację szkód powstałych np. w wyniku zalania domu lub mieszkania wodą czy wyważenia drzwi przez strażaków. Podczas gaszenia pożaru służby skupiają się przede wszystkim na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia i nie zwracają większej uwagi na drobne zniszczenia. Często okazuje się jednak, że szkody powstałe w wyniku ich działań bywają poważniejsze niż skutki samego pożaru.

Co wpływa na koszt polisy ubezpieczeniowej?

Wykupienie konkretnej polisy ubezpieczeniowej powinno być poprzedzone sprawdzeniem oferty u kilku ubezpieczycieli. Dlaczego warto to zrobić? Ponieważ w każdym przypadku wycena kwoty ubezpieczenia jest przeprowadzana indywidualnie. Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej? Znaczenie ma przede wszystkim wiek, rodzaj konstrukcji i stan techniczny budynku, np.:

 • to, czy dom jest wykonany z łatwopalnych materiałów, np. drewna, czy ma konstrukcję niepalną (np. betonową);
 • rodzaj pokrycia dachowego - za łatwopalne uznaje się strzechę, gonty drewniane i bitumiczne, papę, za niepalne - dachówki, blachę i beton;
 • powierzchnia domu, liczba kondygnacji, podpiwniczenie;
 • wartość domu;
 • lokalizacja nieruchomości;
 • zamontowane zabezpeiczenia przeciwpożarowe: czujniki, alarmy, drzwi przeciwogniowe - te elementy mogą wpłynąć na obniżenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

Jak ubiegać się o wypłatę odszkodowania po pożarze?

Wypłata odszkodowania za ubezpieczenie domu od pożaru – co warto wiedzieć na ten temat? Gdy w Twoim domu dojdzie do pożaru, po zakończeniu działań przez straż pożarną i ewentualne inne służby, zadbaj o zebranie odpowiedniej dokumentacji. Strażacy powinni przekazać Ci protokół z przebiegu akcji. Warto też zrobić zdjęcia dokumentujące szkody zaistniałe na skutek działania ognia. Przede wszystkim jednak powinno się zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych domowników, a w dalszej kolejności myśleć o zbieraniu materiałów dla ubezpieczyciela. Ważne jest, by pozostawić miejsce zdarzenia w miarę możliwości w nienaruszonym stanie, pamiętając jednak o zabezpieczeniu go i zapewnieniu ochrony przed ogniem.

Aby wypłata odszkodowania była możliwa, należy powiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu w ciągu 3–7 dni. Można zrobić to w dowolny sposób: przez infolinię, mailowo lub osobiście w placówce firmy. Podstawą do wypłaty odszkodowania jest oszacowanie szkody przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Taka osoba musi pojawić się na miejscu, aby sporządzić listę przedmiotów, które ucierpiały w wyniku pożaru, wraz z cenami. W ten sposób określa się wartość odtworzeniową lub rzeczywistą nieruchomości oraz ruchomości domowych. Wartość odtworzeniowa to szacowana kwota potrzebna do przywrócenia domu lub mieszkania do wcześniejszego stanu. Wartość rzeczywista to wartość nieruchomości i przedmiotów pomniejszona o stopień ich zużycia.

Kiedy nie przysługuje wypłata odszkodowania?

Pożar mieszkania czy domu nie zawsze będzie oznaczał, że ubezpieczonej osobie będzie przysługiwało odszkodowanie. Wszystko zależy od tego, jaka była przyczyna pożaru. Na odszkodowanie nie można liczyć np. gdy:

 • do pożaru doszło w wyniku celowego podpalenia przez właściciela lub domowników;
 • ubezpieczyciel stwierdzi rażące niedbalstwo mieszkańców domu (np. pozostawienie włączonego żelazka na czas nieobecności);
 • przechowywano w domu materiały pirotechniczne i wybuchowe;
 • do pożaru doszło podczas generalnego remontu, a także podczas wojny, stanu wojennego, zamieszek, aktu terrorystycznego;
 • właściciel lub któryś z domowników działał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Może zainteresuje Cię również