Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - co warto wiedzieć?

OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są jednymi z najbardziej popularnych produktów dostępnych w ofercie Ubezpieczycieli. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach OC? Jak je sklasyfikować, czego dotyczą i dla kogo są przeznaczone?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - definicja

OC to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia poszkodowanemu ochronę na wypadek, gdy Ubezpieczony dopuści się wyrządzenia szkody w następstwie czynu niedozwolonego lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Aby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej było zobowiązujące, musi zostać podpisana umowa ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym a Zakładem Ubezpieczeń. Co ważne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie zrekompensują strat, w których nie było możliwe przypisanie odpowiedzialności Ubezpieczającemu.

Okres ubezpieczenia zazwyczaj zawiera ścisłe ramy czasowe, ustalone w umowie ubezpieczenia, jednak w niektórych przypadkach Ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za szkody ujawnione, czy zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa - różnice

Odpowiedzialność deliktowa w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odnosi się do czynu niedozwolonego, który miał miejsce pomiędzy sprawcą, a poszkodowanym. Kodeks cywilny reguluje kwestie związane ze stwierdzeniem czynów niedozwolonych, w których przesłanką jest np. powstanie szkody i konieczność jej naprawienia.

Odpowiedzialność kontraktowa natomiast to sytuacja, w której doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania określonego w umowie zobowiązania, które doprowadziło do powstania szkody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma zrekompensować straty wynikające z niedotrzymania zobowiązań.

Suma gwarancyjna i regres ubezpieczeniowy, a ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Przy ubezpieczeniu OC, często spotykamy się z terminem sumy gwarancyjnej. Jest to kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że Ubezpieczyciel nie wypłaci więcej, niż wynosi suma gwarancyjna. W ubezpieczeniach obowiązkowych sumę gwarancyjną definiuje ustawa, natomiast w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych mówimy o sumie ubezpieczenia zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Z regresem ubezpieczeniowym spotykamy się tuż po wypłacie części lub całości odszkodowania. Jest to zwrotna możliwość dochodzenia roszczenia dla Zakładu Ubezpieczeń od sprawcy szkody, części lub całości środków, które zostały przez niego pokryte. Wyróżnia się regres właściwy (dochodzenie roszczenia od osoby trzeciej) oraz niewłaściwy (dochodzenie roszczenia od Ubezpieczającego).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rodzaje

W ubezpieczeniach wyróżniamy OC obowiązkowe, których posiadanie obligują akty prawne i ustawy oraz dobrowolne, czyli produkty oferowane dodatkowo przez Zakłady Ubezpieczeń. 

Jednym z najpopularniejszych obowiązkowych ubezpieczeń OC jest te przeznaczone dla samochodów. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, poza pojazdami mechanicznymi mogą być przeznaczone dla niektórych zawodów podniesionego ryzyka, takich jak: adwokat, agent ubezpieczeniowy, weterynarz, pośrednik nieruchomości, doradca finansowy.

Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to odrębna kategoria. Są to produkty zazwyczaj uzupełniające podstawowy zakres ochrony, oferowane przez Zakłady Ubezpieczeń. Wśród nich możemy wyróżnić dobrowolne ubezpieczenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale także np. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przy ubezpieczeniu domu i mieszkania lub ubezpieczeniu turystycznym.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym to najczęściej forma ubezpieczenia oferowana jako dodatek. Dotyczy ona rekompensaty finansowej do granic sumy ubezpieczenia za wyrządzone szkody osobowe lub rzeczowe w związku z prowadzeniem czynności życia codziennego. Zakresem ochrony zostaje objęty nie tylko właściciel, ale również jego dzieci, czy zwierzęta domowe, zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu mieszkania, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo na wypadek szkód z tytułu posiadania i użytkowania domu lub mieszkania, hodowania zwierząt, korzystania z rowerów, a nawet hulajnóg elektrycznych i dronów, a także w trakcie uprawiania amatorsko sportów. Zawierane jest na czas posiadania polisy mieszkaniowej (od roku do kilku lat).

Kiedy udajemy się na wyjazd zagraniczny i wykupujemy ubezpieczenie turystyczne na okres naszego pobytu, mamy możliwość zakupu OC w życiu prywatnym. Wtedy, mamy gwarancję ochrony na czas naszego pobytu w kraju do którego się udajemy. Objęci ochroną zostajemy nie tylko my, ale także nasi współtowarzysze podróży czy pupile, na wypadek spowodowania szkód majątkowych lub osobowych podczas wyjazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym państwie.

Przed wyborem konkretnej oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wybranego produktu zakładu ubezpieczeń.

Porównywarka OC - narzędzie do wyliczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Gdy poszukujesz w Internecie taniej oferty ubezpieczenia, zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, jakim jest porównywarka OC. U nas masz możliwość wykupu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów mechanicznych takich jak samochód, motor, ciężarówka, czy traktor rolniczy.

Ponadto, w ofercie posiadamy ubezpieczenia mieszkania i domu, a także ubezpieczenia turystyczne. W trakcie wypleniania formularza możemy zdecydować, czy chcemy wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i określić samodzielnie interesującą nas sumę ubezpieczenia. W razie pytań lub wątpliwości nasza infolinia służy pomocą.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również