Tymczasowe ubezpieczenie OC

Tymczasowe ubezpieczenie OC

Zwyczajowo umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Są jednak sytuacje, w których właściciel pojazdu może zawrzeć tak zwane krótkoterminowe (lub tymczasowe) ubezpieczenie OC.

Art. 27.

1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;

2) zarejestrowany czasowo;

3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;

4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b;

5) pojazdem historycznym.

2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.

art. 2 pkt 10 lit. b: pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa;

Z powyższych zapisów możemy dowiedzieć się, że z ubezpieczenia OC krótkoterminowego możemy skorzystać w przypadku prowadzenia na przykład komisu lub salonu samochodowego. W takiej sytuacji jesteśmy jedynie pośrednikami i bezcelowym byłoby zawieranie polisy na nasze nazwisko podczas, gdy wiemy, że samochód znajduje się pod naszą opieką tylko tymczasowo. Jest to najczęściej praktykowane zastosowanie ubezpieczenia krótkoterminowego.

Ubezpieczenie krótkoterminowe pozwala nam ubezpieczyć samochód w sytuacjach, gdy tradycyjne ubezpieczenie komunikacyjne trwające 12 miesięcy wydaje się bezsensowne i bezcelowe, gdyż z góry wiemy, że będziemy w posiadaniu danego pojazdu nie dłużej niż kilka miesięcy.

Może zainteresuje Cię również