TUZ AC - szczegóły oferty ubezpieczenia Autocasco

TUZ AC - szczegóły oferty ubezpieczenia Autocasco

Jak prezentuje się oferta ubezpieczenia TUZ AC. Czym charakteryzuje się dostępne Mini AC, a także Autocasco w przypadku wystąpienia szkody całkowitej? Jakie są dostępne warianty ubezpieczeń oraz jakie firma ubezpieczeniowa stosuje wyłączenia odpowiedzialności?

Autocasco w ofercie TUZ Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia w Autocasco od TUZ są pojazdy z wyposażeniem fabrycznym, których wiek nie przekracza 15 lat. Ale jeżeli kierowca posiada bezszkodową historię ubezpieczeniową i jego auto ma więcej niż 15 lat, za zgodą towarzystwa może zostać objęte ochroną. Za dodatkowa składką można zabezpieczyć wyposażenie dodatkowe (ale tylko te zamontowane przez warsztat lub którego demontaż wymaga użycia narzędzi). Telefon, czy laptop w samochodzie nie zostanie już objęty ochroną.

Zakres ubezpieczenia AC w TUZ uwzględnia utratę, zniszczenie, uszkodzenie pojazdu lub wyposażenia fabrycznego na skutek nagłego działania siły mechanicznej (zderzenie się z innym pojazdem, zwierzętami, przedmiotami, osobami), pożaru, powodzi, wybuchu, zalania, zatopienia, zjawiska atmosferycznego, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, uszkodzenia pojazdu podczas akcji ratowniczej, działania osób trzecich, czy kradzieży. Zakres terytorialny ochrony to Europa, z tymże w przypadku kradzieży bez opłacenia dodatkowej składki, ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii. W samym ubezpieczeniu występują 3 warianty: kosztorys, sieć naprawcza i serwis. 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i wyłączenia odpowiedzialności

Aby samochód został objęty ochroną musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. W przypadku pojazdu do 3,5 tony i wartości do 105 000 PLN – musi mieć jedno urządzenie przeciwkradzieżowe (autoalarm, immobiliser, blokada mechaniczna skrzyni biegów). Pojazdy o DMC do 3,5 tony i o wartości powyżej 105 000 PLN – dwa niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. W przypadku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony – muszą posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciw kradzieży. 

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, kiedy szkody są spowodowane umyślnie, są następstwem aktów terroryzmu, działań wojennych, strajków, rozruchów, powstały poprzez działanie energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, pojazd był niedopuszczony do ruchu, nie posiadał ważnego badania technicznego, upłynął w nim czas rejestracji czasowej na terenie RP, użytkowano pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem, źle załadowano towar lub bagaż, kierujący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, po spożyciu substancji psychoaktywnych, zbiegł z miejsca wypadku, pojazd był narzędziem przestępstwa lub doszło do przywłaszczenia pojazdu.

W przypadku kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia, jeżeli kierujący wysiadł z pojazdu i pozostawił kluczyk lub sterownik w pojeździe, pozostawił samochód bez nadzoru, nie uruchomił urządzeń przeciwkradzieżowych, TUZ nie wypłaci odszkodowania. Jeżeli utracono, uszkodzono lub zagubiono kluczyki, karty kodowe, piloty, do szkody doszło przed zawarciem umowy ubezpieczenia, szkoda powstała w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, silnik zassał wodę podczas jazdy, pojazd przekazywano do przeglądu, transportował materiały niebezpieczne, miał nadwozie typu kabriolet z miękkim dachem, złożono go poza wytwórnią fabryczną, służył do nauki jazdy, wyprodukowano pojazd na rynek USA, Kanady, Meksyku, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, posiadał układ kierowniczy po prawej stronie, był quadem, trójkołowcem, czterokołowcem, oddano go do sprzedaży komisowej, do szkody doszło podczas jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych, zdarzenie miało miejsce w przyczepie o ładowności do 400kg lub przyczepie kempingowej, wynikiem zdarzenia była przyczyna eksploatacyjna pojazdu, służył on jako rekwizyt, posiadał wadę, a wartość szkody nie przekracza 500 PLN brutto, Ubezpieczyciel nie poniesie konsekwencji finansowych.

Suma ubezpieczenie i ustalenie wartości odszkodowania w produkcie TUZ AC

Co ciekawe, Ubezpieczyciel może uwzględnić wartość pojazdu z faktury na 12 miesięcy lub do momentu uszkodzenia, czy przekroczenia 15 000 km. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia i wynieść więcej niż 20 000 PLN. Całkowita suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po wypłaconym odszkodowaniu. Jeżeli suma naprawy przekracza 70% wartości pojazdu, wtedy uznaje się szkodę całkowitą. W przypadku szkody częściowej w wariancie kosztorysowym, ustalenie wysokości odszkodowania następuje w oparciu o systemy eksperckie. 

Gdy do naprawy konieczne jest zastosowania części oryginalnych, wskaźnik amortyzacji wynosi (wiek pojazdu do 3 lat – 30%, od 4 do 7 lat – 40%, od 8 do 10 lat – 50%, powyżej 10 lat – 60%). To oznacza, że o tyle zostanie pomniejszona wypłacana kwota odszkodowania za cześci. Korzystając z wariantu sieć naprawcza, Ubezpieczony ma obowiązek przedstawić faktury z naprawy w sieci, która współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń, a jeżeli tego nie dokona, szkoda zostanie rozliczona jak w wariancie kosztorysowym (to samo dotyczy wariantu serwis). Naprawy wykonane poza siecią naprawczą są pomniejszane o 20% wartości kwoty udokumentowanych napraw. Ostatni z wariantów, serwisowy i ustalenie odszkodowania następuje na podstawie określonych kosztów, zakresu i sposobu naprawy pojazdu przez Ubezpieczającego i warsztat. TUZ TUW może obniżyć wysokość odszkodowania o 30% w przypadku szkody istotnej lub o 50% w przypadku ujawnienia odbudowy pojazdu po szkodzie całkowitej, jeżeli nie został on poinformowany o takim fakcie przed zawartą umowa ubezpieczenia.

W razie wystąpienia szkody za granicą, na naprawę służącą do bezpiecznego kontynuowania jazdy mamy sumę nie więcej niż 1 500 PLN. Można zastosować udział własny wynoszący 10% wartość szkody, ale nie mniej niż 300 PLN. Ubezpieczyciel może zwrócić uzasadnione koszty za parkowanie uszkodzonego pojazdu (do czasu wykonania oględzin), ponownego badania technicznego, holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu (kosztorys – do 100km do miejsca zdarzenia, sieć naprawcza – najbliższy warsztat, serwis – wskazany przez klienta zakład naprawczy, jednak nie dalej niż 100 km). 

Klauzule dodatkowe w AC TUZ

Jedną z klauzul dodatkowych jest ochrona zniżek, która daje gwarancję zachowania ich wysokości w przypadku jednego zdarzenia na kolejny okres ubezpieczenia. Można wykupić również gwarantowaną sumę ubezpieczenia, która ma zastosowanie dla pojazdów o DMC do 3,5 t, wartości pojazdu do 300 000 PLN, wieku do 6 lat i musi być on zakupiony w polskiej sieci dealerskiej. Jako klauzulę dodatkową można wykupić opcję braku redukcji sumy ubezpieczenia po wystąpieniu szkód częściowych.

Ostatnią klauzulą dodatkową jest ubezpieczenie bagażu. Chodzi tutaj o ochronę map, atlasów samochodowych, wózków, chodzików, odzieży, sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego (bez rowerów), toreb, walizek, neseserek, plecaków. Suma ubezpieczenia wynosi 3 000 PLN i ulega zmniejszeniu po wypłaceniu odszkodowania. 

TUZ TUW i Mini Autocasco

Tak jak w przypadku normalnego Autocasco, przedmiotem ubezpieczenia może być pojazd, lecz którego wartość rynkowa nie przekracza 30 000 PLN. Mogą to być pojazdy nieposiadające aktualnego badania technicznego, wykorzystywane w rajdach, konkursach, treningach, sprowadzone z Ameryki, z układem kierowniczym po prawej stronie, używane jako taksówki lub służące do przewozu osób, kabriolety, samy i składaki, których wartość jest mniejsza niż 5 000 PLN, użytkowane w ramach wypożyczalni, motocykle, quady. 

Samo ubezpieczenie posiada 3 warianty: Kradzież, Żywioły i Zwierzęta oraz Kradzież + Żywioły i Zwierzęta. W przypadku ubezpieczenia od kradzieży, auto powinno mieć jedno sprawne urządzenie przeciwkradzieżowe, a jego wartość musi przekraczać 10 000 PLN. W przypadku Żywiołów i Zwierząt, za szkody uznaje się te polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu poprzez działanie siły przyrody takich jak pożar, powódź, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi lub uderzenie pioruna, a także zderzenie się ze zwierzęciem. Zakres terytorialny to Polska i inne kraje należące do UE lub których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 

Wyłączenia odpowiedzialności w Mini AC TUZ

Nie otrzymamy odszkodowania, gdy szkoda została spowodowana umyślnie, w skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, pojazd był używany na rzecz wojska, Policji, czy Straży Pożarnej, szkoda powstała w trakcie zamieszek, wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, pojazd nie był dopuszczony do ruchu, nie posiadał ważnego badania technicznego, użytkowano go niezgodnie z przeznaczeniem, kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zbiegł z miejsca wypadku, auto stanowiło własność innej osoby, pojazd był narzędziem przestępstwa, został przywłaszczony, skradziono go przez pozostawienie kluczyków w pojeździe, porzucono go, niezabezpieczono zgodnie z wymogami, do szkody doszło przed zawarciem umowy ubezpieczenia, pojazd przewoził materiały niebezpieczne, służył jako rekwizyt, oddano go do sprzedaży komisowej, doszło do szkody w skutek awarii pojazdu lub przez naturalną eksploatację, doszło do pożaru przez niewłaściwe działanie instalacji gazowej lub posiadał wadę konstrukcyjną, czy został niewłaściwie naprawiony.

TUZ AC tylko w razie szkody całkowitej

Firma ubezpieczeniowa w swojej ofercie posiada AC, w którym ochroną ubezpieczeniową jest objęta tylko szkoda całkowita, powstała na skutek nagłego działania siły mechanicznej (zderzenie z pojazdem, osobą, przedmiotem, zwierzęciem), pożaru, powodzi, wybuchu, nagłego działania czynnika termicznego, działania osób trzecich, uszkodzenia pojazdu w trakcie akcji ratowniczej, czy kradzieży. Jeżeli uszkodzenia przekroczą 70% wartości samochodu, wtedy ustalona kwota w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacona dla posiadacza pojazdu. W ubezpieczeniu obowiązuja podobne warunki jak w pełnym Autocasco.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również