Termin wypłaty odszkodowania OC

Termin wypłaty odszkodowania OC

Kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, w którym zostaniemy poszkodowani, chcielibyśmy jak najszybciej otrzymać należne nam odszkodowanie. I często tak właśnie się dzieje: towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymuje dokumenty i niemal natychmiast wypłaca stosowną kwotę zależną od wyceny rzeczoznawcy. Jednak ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania w ciągu kliku dni.

Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy powinno wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie w ciągu trzydziestu dni. Sytuacja nieco się komplikuje, kiedy przebieg zdarzenia lub wina sprawcy nie są do końca oczywiste. W takiej sytuacji możemy otrzymać odszkodowanie z opóźnieniem.

Art.14.

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Z tego zapisu wynika, że ubezpieczyciel na wypłacenie nam odszkodowania ma 14 dni od daty wyjaśnienia sytuacji i okoliczności zdarzenia. Aby jednak zapobiegać nadużyciom ze strony towarzystw ubezpieczeniowym, które mogłyby próbować przeciągać sprawę w czasie i aby chronić interesy poszkodowanych, dla których wieczne oczekiwanie na wypłacenie pieniędzy mogłoby przynieść kolejne szkody, okres oczekiwania na odszkodowanie nie powinien przekroczyć 90 dni. Wyjątkiem są sytuacje, w których toczy się postępowanie w sądzie. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu część odszkodowania, której słuszność nie podlega wątpliwości (o ile taka istnieje), a pozostałą część reguluje w momencie zakończenia postępowania sądowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno poinformować poszkodowanego o takim stanie rzeczy.

Może zainteresuje Cię również