Regres z ubezpieczenia OC

Regres z ubezpieczenia OC

Kiedy spowodujemy wypadek, nasz ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu sumę należną za wyrządzone szkody. Są jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel może domagać się od nas zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty. Mówimy wtedy o regresie z ubezpieczenia OC.

Jeśli sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia, jego tożsamość pozostaje nieznana. W takiej sytuacji, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak zdarzenie zostaje zgłoszone na policję, która rozpoczyna dochodzenie. Przesłuchania świadków, rozpatrzenie dowodów i zeznanie poszkodowanego mogą doprowadzić policję do nas. Kiedy już nasza tożsamość zostanie odkryta, UFG będzie domagać się od nas zwrotu wypłaconej kwoty odszkodowania, a my mamy obowiązek spełnić to roszczenie. Bardzo podobnie ma się sprawa, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w momencie zdarzenia pozostawaliśmy w posiadaniu skradzionego pojazdu lub nie posiadaliśmy uprawnień do kierowania pojazdem.

Art. 43.

Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nie-trzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia

W przypadku, gdy będziemy uchylać się od spełnienia roszczenia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub towarzystwa ubezpieczeniowego, instytucje te mają prawo wejść na drogę sądową, aby w konsekwencji odzyskać pieniądze na drodze egzekucji komorniczej.

Może zainteresuje Cię również