Przegląd przewodów kominowych a ubezpieczenie

Przegląd przewodów kominowych a ubezpieczenie

Kontynuując temat obowiązków nałożonych na właścicieli domów nie można zapomnieć o konieczności sprawdzania i czyszczenia przewodów kominowych. Te czynności nie tylko wypełnią obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim dadzą pewność i bezpieczeństwo użytkownikom tych instalacji. Nieszczelność i niesprawność instalacji kominowej to jeden z najczęstszych powodów występowania pożarów w budownictwie jednorodzinnym. Czy warto ryzykować?

Podstawa prawna - obowiązki posiadaczy instalacji kominowej

Kwestie sprawdzania drożności i szczelności oraz konserwacji i czyszczenia przewodów kominowych regulują dwa przepisy: Ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane mówi o konieczności dokonywania przeglądów instalacji kominowej. Taki przegląd musi być wykonany raz na rok i wykonać go może tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. mistrz kominiarski. Po takim przeglądzie powinniśmy otrzymać protokół potwierdzający, że z naszą instalacją jest wszystko w porządku, jest drożna i szczelna. Jeżeli zostaną stwierdzone usterki, należy je usunąć i ponownie wykonać przegląd. Taki protokół wykonywany jest w dwóch egzemplarzach, kopia znajduje się w firmie, która wykonuje badanie instalacji kominowej.

Wspomniane Rozporządzenie reguluje natomiast kwestie częstotliwości czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych. Co musimy zrobić opierając się o te przepisy? Jeżeli przewody kominowe są połączone z paleniskami, piecami opalanymi paliwem stałym (drewno, węgiel, pellet, groszek itp.) należy te przewody czyścić raz na 3 miesiące. Jeżeli piece opalane są gazem lub olejem wówczas czyszczenie należy wykonać raz na pół roku. Pozostałe przewody wentylacyjne należy czyścić raz w roku. Co ciekawe, przepis nie mówi kto powinien wykonywać takie czyszczenie. W związku z tym czyszczenie przewodów kominowych możemy wykonać samodzielnie i też spełnimy wymogi Rozporządzenia. Najważniejsze, aby czyszczenie przewodów kominowych odbywało się systematycznie, zgodnie z przepisami. 

Konsekwencje wynikające z braku przeglądu instalacji kominowej

Brak protokołu wykonania badania instalacji kominowej może być powodem do nałożenia na właściciela instalacji kary grzywny. Podobnie jeśli zignorujemy konieczność czyszczenia przewodów kominowych narażamy się na karę administracyjną. To są konsekwencje administracyjne. Zdecydowanie gorszą konsekwencją zaniechania przeglądów i czyszczenia kominów będzie ewentualne zapalanie się sadzy w kominie i w efekcie możliwość utraty dorobku całego życia. Oczywiście obowiązki powyższe dotyczą właścicieli domów w budownictwie jednorodzinnym lub szeregowym. W budynkach wielorodzinnych obowiązek ten spada na administratora budynku, a jeśli nie ma administratora, to mieszkańcy wspólnie powinni zadbać o spełnienie wymogów Ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Brak przeglądu instalacji kominowej a ubezpieczenie

Przegląd instalacji kominowej oraz czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w domku są bardzo ważne z jeszcze jednego powodu. Jeżeli posiadamy polisę ubezpieczenia domu, obejmującą ochroną spalenie budynku, to brak protokołu badania instalacji kominowej może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe powołuje się w zapisach warunków ubezpieczenia na przestrzeganie obowiązujących przepisów. Tak więc jeżeli dojdzie do pożaru domu i pożar ten będzie miał związek z tym, że nie wyczyściliśmy komina, lub nie sprawdziliśmy drożności i szczelności przewodów kominowych, to każdy ubezpieczyciel podniesie tę kwestię i albo ograniczy znacznie wypłatę odszkodowania, albo w całości odrzuci roszczenie. W tym przypadku polisa okaże się pustym dokumentem i nie pomoże tu żadna kancelaria odszkodowawcza. Niektóre firmy ubezpieczeniowe pozwalają na nieprzestrzeganie tych przepisów (co jest co najmniej dziwnym procederem), informując, że jeżeli nie dopełniliśmy ustawowego obowiązku, to odszkodowanie może być wypłacone, ale też nie więcej niż określona kwota. Wysokość tego odszkodowania na pewno nie wystarczy na odbudowę domu. Czy warto więc ryzykować? Moim zdaniem nie. Koszt takiego przeglądu, to kwota ok. 100 zł, a konsekwencje mogą być dużo bardziej dotkliwe.

Podsumowanie

Podsumowując więc nasze trzy artykuły dotyczące rozważań na temat wymogów nałożonych na posiadaczy domów mieszkalnych i domków letniskowych. Jeżeli mamy zainstalowane przewody gazowe, elektryczne, wentylacyjne i spalinowe, to pamiętajmy, że musimy zrobić przegląd tych instalacji. Instalacja kominowa i gazowa musi być sprawdzana raz do roku, instalacja elektryczna – raz na 5 lat. Unikniemy nie tylko przykrych konsekwencji prawno-administracyjnych, uchronimy dorobek życia, ale przede wszystkim zadbamy o życie i zdrowie własne i najbliższych.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również