Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie

Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie

Jeżeli jesteś posiadaczem domu u mieszkania to Twoim obowiązkiem jest zadbanie o właściwe przeglądy instalacji elektrycznej. Co w przypadku, kiedy nie posiadamy ważnego badania i w jaki sposób wpłynie to na ubezpieczenie?

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane, artykuł 62 nakłada na wszystkich posiadaczy budynków określone obowiązki. Wśród tych obowiązków jest także mowa o konieczności wykonania przeglądów instalacji kominowej, wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej. Te przeglądy należy wykonywać w określonych interwałach czasowych.  

Przegląd instalacji elektrycznej należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. W wyniku dokonanego przeglądu powinno się otrzymać protokół badania instalacji elektrycznej, w którym powinny znaleźć się podstawowe informacje adresowe miejsca dokonania przeglądu, dane zlecającego, dane osoby sporządzającej dokument, datę oraz oczywiście informacje na temat stanu instalacji i wyników kontroli wraz z informacją dotyczącą konieczności wykonania ewentualnych napraw. 

Kto ma obowiązek wykonywania takich przeglądów?

Przeglądy instalacji elektrycznej są obowiązkowe, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek na właścicieli domów i mieszkań. Budynkiem jest w myśl ustawy każdy obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi, posiadający fundamenty i dach. Czyli w efekcie, są to wszystkie domy jednorodzinne, domy letniskowe i budynki gospodarcze.  

Niestety wiele osób nie zna tej ustawy i nie wie jakie spoczywają na nich obowiązki. Brak tej wiedzy nie zwalnia nas jednak z obowiązku przestrzegania tych przepisów. Czy zatem właścicieli mieszkań budynków wielorodzinnych też dotyczą te przepisy? Nie, tu obowiązek dokonania przeglądu elektrycznego w budynku nie jednorodzinnym spoczywa na administratorze budynku. 

Kto dokonuje takiego przeglądu i ile to kosztuje?

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą Prawo Budowlane, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych. Koszt takiej inspekcji uzależniony jest ilości gniazd, wieku budynku i zamieszkania. 

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym o średniej powierzchni ok. 150 mkw. Będzie wynosił od 200 do 400 PLN. Jeżeli w czasie inspekcji pojawi się konieczność dokonania jakiejś naprawy, wówczas cena będzie wyższa. Oczywiście uzależnione jest to też od cen regionalnych obowiązujących na danym terenie. Inaczej będzie w okolicach Warszawy, a inaczej np. na Podlasiu. Pamiętajmy jednak, że jest to koszt, który ponosi się raz na 5 lat.

Konsekwencje niewykonania przeglądu instalacji elektrycznej

Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej jest poważnym zaniedbaniem właściciela lub administratora budynku. Prawo budowlane w art. 93 ustawy mówi, że kto nie spełnia ustawowego obowiązku przeprowadzenia inspekcji instalacji budynku, podlega karze grzywny. Grzywna, w wysokości do 5 000 PLN nakładana może być przez uprawnione organy nadzoru budowlanego. Ponadto, oczywiście zostaniemy przywołani do wykonania takiego przeglądu elektrycznego i przedłożenia protokołu w nadzorze budowlanym. To niestety nie jest jedyna kara.

Brak przeglądu a ubezpieczenie

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, stanowiących podstawę zawarcia ubezpieczenia domu zawarta jest informacja o konieczności spełniania przez właścicieli nieruchomości wszelkich wymogów nakładanych określonymi przepisami prawa. Dotyczy to również wykonywania określonych przez Prawo budowlane przeglądów instalacji elektrycznej. 

Jeśli nie wykonamy takiego przeglądu, a będziemy mieli szkodę, która będzie związana z elektrycznością (np. uszkodzenie sprzętu na skutek przepięcia), wówczas Ubezpieczyciel, u którego wykupiliśmy polisę może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość. To może być dotkliwa kara.

Należy pamiętać jednak, że przede wszystkim chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. To, czy wykonamy przegląd, czy nie - zależy tylko od nas. Jeśli nie będziemy regularnie sprawdzać stanu instalacji elektrycznej, to prócz prawnych konsekwencji narażamy siebie i swoich najbliższych na utratę całego dorobku oraz zdrowia, a nawet życia.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Komentarze

Aagent 35lat w branży2022-09-28 18:28

Proszę to przeczytać do końca : Przegląd instalacji elektrycznej w domu - co warto wiedzieć? Redakcja 26-08-2022 09:12 Każdy właściciel domu jednorodzinnego przynajmniej raz na 5 lat powinien dokonać przeglądu instalacji elektrycznej w domu. Okresowe przeglądy i pomiary zapewniają bezpieczeństwo domownikom oraz sprawiają, że instalacja będzie niezawodna. Można też będzie na bieżąco zajmować się usterkami, jeśli takie zostaną stwierdzone. Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym Fot.: shutterstock Jakie są zagrożenia wynikające z zaniedbania wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych w domu? W całej Polsce jest blisko 7 milionów budynków mieszkalnych. W każdym z nich mogą wystąpić usterki w instalacji elektrycznej. Stwarza to zagrożenie dla mieszkańców, uszkodzenie sprzętu, a nawet pożar. Właściciel budynku bez okresowych przeglądów może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualną awarię. Podstawowe pomiary instalacji elektrycznej i diagnostyka może zapobiec wielu usterkom. Wadliwe instalacje elektryczne są odpowiedzialne za dużą liczbę wypadków domowych. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, w tym zagiętymi przewodami, złym stanem instalacji, przeciążonymi gniazdami lub przewodami, które zostały uszkodzone przez zwierzęta domowe. Przegląd elektryczny w domu? Ważne jest, aby przeprowadzić próbę obciążeniową i sprawdzić, czy instalacja jest bezpieczna dla wszystkich domowników. Fotowoltaika, która coraz częściej pojawia się na dachach domów, również wymaga regularnych testów. Wysokie temperatury przyspieszają proces starzenia się izolacji przewodów. Może to prowadzić do zwarć i pożaru. Zaniedbanie przeglądu i instalacji elektrycznej może być bardzo kosztowne. Polisy ubezpieczeniowe dla domów jednorodzinnych często zawierają klauzulę o konieczności kontroli wszystkich instalacji. Polisa zostanie anulowana, jeśli dojdzie do wypadku, pożaru lub jeśli inspekcja nie powiedzie się. Nieprawidłowe przeglądy mogą skutkować grzywną do 5000 zł oraz odpowiedzialnością karną dla każdego, kto zostanie poszkodowany w wypadku. Kontrole instalacji elektrycznej w nowym domu uregulowane prawnie Przegląd instalacji elektrycznej w domu? Jeszcze przed oddaniem do użytku wszystkie instalacje elektryczne muszą być poddane wnikliwym oględzinom fachowców oraz pomiarom. Wymaga tego ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku. Dodatkowo, właściciel budynku ma obowiązek kontroli instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na 5 lat. Celem takiego przeglądu jest sprawdzenie stanu technicznego oraz przydatności budynku do użytkowania. Jeśli dojdzie do zdarzeń takich jak powodzie, czy silne wiatry to kontrola musi być również przeprowadzona, od razu po ustąpieniu zjawiska pogodowego. O ile doszło do uszkodzenia budynku lub istnieje wysokie ryzyko, że został on uszkodzony to kontrola powinna być wykonana bezzwłocznie. W innym przypadku może dojść do narażenia zdrowia i życia ludzi, obniżenia bezpieczeństwa przebywania w budynku oraz zagrożenia dla środowiska. Konieczność posiadania aktualnych badań instalacji jest niezbędna również po to, aby można było uzyskać odszkodowanie w przypadku pożaru lub zalania. Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego co do instalacji i urządzeń elektrycznych spoczywa na: dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza i liczników znajdujących się w budynku; właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania oraz na użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych i innych urządzeń elektrycznych. Przegląd instalacji elektrycznej czy jest obowiązkowy? Właściciele domów jednorodzinnych nie są zobowiązani przez prawo do regularnych przeglądów instalacji elektrycznych. W prawie budowlanym występuje właśnie taka luka prawna, która wyklucza właścicieli domów jednorodzinnych z tego obowiązku. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. nakłada obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznych. Domy jednorodzinne są zwolnione z tego wymogu. Jest to często interpretowane jako usprawiedliwienie dla braku kontroli instalacji elektrycznej. Ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku nakłada obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej w domu w nowopowstałym budynku przed oddaniem go do użycia oraz przez kolejne 5 lat - co roku. Jak często należy wykonywać przegląd instalacji elektrycznej w domu? Przynajmniej raz na pięć lat należy przeprowadzić przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej. Zbadać sprawność urządzeń i przewodów. W razie potrzeby może skrócić czas przeglądu. Właściciele często zaniedbują kontrolę instalacji w swoich domach. Ważne jest, aby nie zaniedbywać przeglądów instalacji domowych, nawet jeśli może to być kłopotliwe. Są one po to, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Warto, aby inspekcje wykonywać w przypadku wystąpienia nietypowych usterek lub po przejściu przez dom silnych burz. Komu zlecić wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w domu? Pamiętajmy, że niezbędna jest kontrola przeprowadzona przez uprawnionego specjalistę. Specjalista powinien móc przedstawić certyfikat potwierdzający jego kompetencje w zakresie nadzoru i eksploatacji urządzeń i instalacji o różnej mocy. Protokół pomiarowy powinien zawierać wyniki kontroli. Ważne jest, aby sprawdzić, czy protokół pomiarowy został wypełniony prawidłowo. Często brakuje informacji o stwierdzonych usterkach i sposobie ich usunięcia. Konieczne jest również dołączenie rysunku opisującego obwody. Bardzo ważne jest, aby przegląd nie skończył się na odebraniu protokołu i schowaniu go do teczki z dokumentami. Kontrola powinna też obejmować naprawienie wszelkich wykrytych usterek, a jeśli to konieczne nawet wymianę instalacji. Samo przeprowadzenie przeglądu nie poprawi bezpieczeństwa domowników, jeśli wskazówki specjalisty nie zostaną wprowadzone w życie. Bartłomiej Jaworski, Senior Product Manager w firmie Eaton. Oględziny i pomiary instalacji elektrycznej w domu Przeprowadzone oględziny i pomiary mają za zadanie ustalić, czy urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. Podczas oględzin sprawdza się, czy żadne przewody nie są zagrożeniem dla mieszkańców, czy kontakty są dobrze przymocowane, czy gniazdka są w odpowiednich odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Istotne jest również to, aby skontrolować, czy urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Po skończonych oględzinach elektryk dokonuje najważniejszych pomiarów. To cztery czynności, które muszą być wykonane, aby bezbłędnie ocenić stan instalacji. Jednym z pierwszych pomiarów jest pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem jakie następują po przekroczeniu wartości prądu, na przykład 10 A. Pomiar ten odbywa się poprzez szybkie wyłączenie zasilania. Urządzeniami zabezpieczającymi przed zwarciem są wyłącznik nadmiarowo – prądowy lub wkładka topikowa. Drugi pomiar to pomiar skuteczności przeciwpożarowej. W tym przypadku sprawdza się, czy urządzenie zabezpieczające jakim jest wyłącznik różnicowo – prądowy odłączy zasilanie jeśli dojdzie do pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia takiego jak pralka lub lodówka. Trzeci pomiar to pomiar rezystancji izolacji. Dzięki niemu, można przekonać się, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na odpowiednio wysokim poziomie. Zbyt niska wartość rezystancji izolacji wpływa na wadliwe działanie wyłączników przeciwpożarowych. Ostatnim z ważnych pomiarów w zakresie instalacji elektrycznej jest badanie wyłączników różnicowo – prądowych, polegające na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwpożarowych, mających na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym. Po wykonaniu wszystkich pomiarów elektryk sporządza protokół zawierający informacje z oględzin i badań oraz uzupełniony o zestawienie istotnych wyników co do odchyleń od norm i przepisów. W raporcie dokładnie wypisane są części izolacji o jakie chodzi. Oczywiście, pomiary i protokół muszą być wykonane przez fachowca posiadającego odpowiednie uprawnienia, czyli wykazującego świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie wszystkich czynności w obrębie instalacji elektrycznej. WIĘCEJ O: UDOSTĘPNIJ WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI POPULARNENAJNOWSZE Ubezpieczenie mieszkania na wynajem - dlaczego to ważne? Ubezpieczenie mieszkania na wynajem - dlaczego to ważne? Ile kosztuje magazyn energii do domu jednorodzinnego? Ile kosztuje magazyn energii do domu jednorodzinnego? Jak dobrać narożniki do gabinetu, aby zrobić dobre wrażenie na kliencie? Porady Jak dobrać narożniki do gabinetu, aby zrobić dobre wrażenie na kliencie? Porady Magazyn energii – czy to się opłaca? Magazyn energii – czy to się opłaca? Mieszkanie na wynajem – 5 wskazówek jak je zaprojektować i urządzić Mieszkanie na wynajem – 5 wskazówek jak je zaprojektować i urządzić

Może zainteresuje Cię również