LINK4 OC z NNW, Szyby 24 i Auto Assistance

LINK4 OC z NNW, Szyby 24 i Auto Assistance

Jak wygląda oferta ubezpieczenia samochodu od LINK4 poza OC? Czym charakteryzuje się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, szyb oraz Assistance. Jak wyglądają sumy ubezpieczenia i warunki, a także wyłączenia odpowiedzialności?

Ubezpieczenie OC w przypadku różnych Zakładów Ubezpieczeń jest takie samo, ponieważ jego warunki określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest ono obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych takich jak samochód, motocykl, quad, czy traktor. Sumy gwaracyjne ubezpieczenia określa również ustawa. Poza samym ubezpieczeniem OC LINK4 znajdziemy w ofercie Ubezpieczyciela dodatkowe rozszerzenia, takie jak Program Pomocy z Samochodem Zastępczym, Assistance Opony, NNW, Wracaj do zdrowia, Autocasco, Szyby 24, Smart Casco, Auto Assistance, Zielona Karta, Kluczyki Plus, Pomoc po kradzieży, OC dla ekocyklistów, a także pomoc po wypadku.

Dodatek do LINK4 OC - ubezpieczenie opon i Program Pomocy

W przypadku Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance opony, przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomoc technicznej i informacyjnej, a także koszty najmu samochodu zastępczego. Ubezpieczyciel udzieli pomocy tylko i wyłącznie, gdy do uszkodzenia opony dojdzie na drodze publicznej utwardzonej – czyli drogi żwirowo podobne niestety nie są w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje terytorium Polski. 

Program pomocy polega na udzieleniu jej w razie wystąpienia wypadku. Gdy nasz pojazd ulegnie uszkodzeniu, do sumy ubezpieczenia 200 PLN, LINK4 podejmie próbę jego naprawy lub gdy naprawa nie będzie możliwa, do limitu 100 km odholuje pojazd we wskazane miejsce. Ubezpieczyciel może odholować auto na parking (np. gdy do zdarzenia dojdzie w weekend), ale pokryje maksymalnie koszty pobytu 2 dni. Uszkadzając oponę, możemy liczyć na pomoc, gdy bieżnik jej nie przekracza 1,6mm. W zamian za opłacenie składki mamy pokrycie naprawy opony na miejscu zdarzenia (ale musimy mieć zestaw naprawczy lub koło zapasowe), odholowanie pojazdu do wybranego warsztatu wulkanizacyjnego, gdy nie ma koła zapasowego lub odkręcenie koła jest niemożliwe. To samo dotyczy uszkodzenia obu opon na raz. 

Możemy liczyć na pomoc od LINK4, gdy rozładujemy akumulator. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, maksymalnie 2 razy może zostać udzielona pomoc. Pokrywane są koszty robocizny i dojazdu pomocy drogowej, która postara się uruchomić silnik pojazdu na miejscu. Suma ubezpieczenia na całe ubezpieczenie wynosi 2 000 PLN, a w razie niemożności naprawienia pojazdu, możemy liczyć na pojazd zastępczy maksymalnie na 3 dni, niezależnie od tego, czy nasze auto zostanie naprawione. Ubezpieczyciel nie pokrywa również zakupu nowej opony, paliwa samochodu zastępczego i opłaty miejsca parkingowego. 

Ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność, gdy go nie powiadomimy o zdarzeniu i na własną rękę skorzystamy z pomocy, jeżeli wystąpi tzw. siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne niezależne od Ubezpieczyciela), dojdzie do zdarzenia w skutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, działań wojennych, terroryzmu, akcji protestacyjnych, działania energii jądrowej, udostępnienia pojazdu na rzecz wojska lub policji, udziału w rajdach lub wyścigach, ograniczy się dostęp lub uniemożliwi go do pojazdu, dojdzie do zdarzenia w następstwie usiłowania lub popełnienia przestępstwa, prowadzona będzie jazda po alkoholu lub bez uprawnień, pojazd będzie użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. LINK4 nie pokryje szkód w ładunku, kosztów badania technicznego, ani nie zapłaci, gdy do zdarzenia dojdzie przed rozpoczęciem się ochrony ubezpieczeniowej lub wystąpi niezgodność pomiędzy informacjami podanymi przez Ubezpieczonego, a stanem faktycznym.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Wykupując w LINK4 OC możemy dobrać dodatkowo ubezpieczenie NNW i Wracaj do zdrowia. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonych. Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego. Sumę ubezpieczenia ustala się przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. W razie śmierci, pieniądze trafiają do osoby uprawnionej. Może nią być małżonek, dziecko, rodzic lub inny spadkobierca.

LINK4 wyróżnia dwa rodzaje świadczeń – podstawowe, a także dodatkowe. Podstawowe to jednorazowe świadczenie wypłacane w określonej wysokości procentowej sumy ubezpieczenia, które jest ustalane na podstawie tabeli procentowej uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU. Świadczenie dodatkowe to np. 100 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu w następstwie wypadku (ale nie więcej niż 2 000 PLN). Dodatkowo, LINK4 zwróci koszty leków i opatrunków do 5 000 PLN, a także przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w wysokości nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia NNW. Istnieje możliwość również pokrycia kosztów badań i opinii lekarskich – jeżeli ZU uzna je za konieczne. 

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, gdy do zdarzenia dojdzie na skutek winy umyślnej, działań wojennych, terroryzmu, akcji protestacyjnych, ubezpieczony prowadził auto po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, brał udział w rajdach, wyścigach, pokazach i konkursach, doszło do zdarzenia w skutek działania energii jądrowej, uciekł z miejsca zdarzenia, wystąpiły niezgodności pomiędzy podanymi informacjami przez Ubezpieczonego a stanem faktycznym. Jeżeli pojazd był użytkowanych do odpłatnych usług nauki jazdy, był wynajmowany, udostępniany jako auto zastępcze, przewoził przesyłki kurierskie, czy prowadzone były nim jazdy interwencyjne lub patrolowe również nie otrzymamy świadczenia. Tabelę oceny procentowej Uszczerbku na zdrowiu znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia LINK4 OC komunikacyjnego.

Wracaj do zdrowia - dodatek do OC LINK4

W odróżnieniu od NNW, w przypadku dodatku „Wracaj do zdrowia” przedmiotem ubezpieczenia jest tylko i wyłącznie zdrowie ubezpieczonego. W ramach polisy, LINK4 zorganizuje i pokryje koszty świadczeń zdrowotnych. Zawierając umowę ubezpieczenia, Ubezpieczony ma dostęp bez limitów do infolinii medycznej, która umawia świadczenia zdrowotne i udziela informacji dot. przyjęć i pracy placówek medycznych. Można skorzystać z 2 konsultacji medycznych u chirurga, ginekologa, kardiologa, kardiochirurga, lekarza specjalisty rehabilitacji, neurochirurga, neurologa, okulisty, ortopedy, psychiatry oraz urologa. W zakres konsultacji wchodzi wywiad, porada lekarza, podstawowe czynności do postawienia diagnozy lub podjęcia decyzji, a także monitoring leczenia. I tutaj mały szczegół – konsultacji udziela lekarz bez stopnia naukowego jak doktor, czy profesor. 

Ubezpieczenie obejmuje ponadto 5 konsultacji z psychologiem, 2 badania hematologiczne i biochemiczne, badania moczu, diagnostyki radiologicznej, jedno badanie ultrasonograficzne, diagnostykę obrazową CT i MRI. W zakres ubezpieczenie została włączona również rehabilitacja ambulatoryjna, która obejmuje 15 wybranych zabiegów z kinezyterapii oraz fizykoterapii. Prawo do uzyskania takich świadczeń nadaje LINK4, jeżeli wystąpi uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW. Zakład Ubezpieczeń nie pokrywa kosztów dojazdu, a także tych organizowanych na własną rękę. 

Szyby 24 - czyli LINK4 i ochrona szyb w pojeździe

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby pojazdu. W zakres ubezpieczenia wchodzą takie zdarzenia, jak zderzenie pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami, zwierzętami, działanie osób trzecich, pożar, wybuch, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego, zatopienie, grad, huragan, uderzenie pioruna, powódź, lawina, osuwanie się ziemi. Uwzględnione są zdarzenia na terenie Polski. Ubezpieczyciel może wykonać inspekcję pojazdu w celu jego zweryfikowania. Sumę ubezpieczenia ustalamy przed podpisaniem umowy. Gdy dojdzie do wymiany szyby czołowej, konieczne będzie poniesienie udziału własnego, który określa się w polisie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Z polisy można uzyskać maksymalnie do 500 PLN (w tym do 48 godzin) za zwrot kosztów parkingu. 

Wyłączenia odpowiedzialności, które spowodują odmowę wypłaty odszkodowania to zdarzenia, do których doszło na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, pojazd został przekazany osobie trzeciej w celu sprzedaży, pojazd był w dzierżawie, użytkowany był do nauki jazdy, jazd próbnych i pokazowych, odpłatnego najmu, przewozu ładunków lub osób, pojazd pochodził z przestępstwa, posiadał wady fabryczne, prowadzono niewłaściwe naprawy, modernizacje lub konserwacje, towar w pojeździe był niewłaściwie załadowany, jest w trakcie naprawy. Gdy wystąpią rozbieżności w informacjach podanych przez Ubezpieczonego, a stanem faktycznym, zdarzenie będzie następstwem działań wojennych, terroryzmu, akcji protestacyjnych etc., udziału w rajdach lub wyścigach lub do uszkodzenia dojdzie przez wcześniejsze uszkodzenia, Ubezpieczyciel odmowi wypłaty odszkodowania. Z ubezpieczenia pokryte nie zostają naprawy uszczelek, listew, foli antywłamaniowych, ogrzewania, instalacji alarmowych (elementy wyposażenia na stałe związane z szybami), a także kalibracji kamer systemów wspomagania kierownicy. 

Assistance przzy zawieraniu umowy OC z LINK4

W ofercie dostępnej w LINK4 występują 3 warianty ubezpieczenia: Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. Samym przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej, najmu samochodu zastępczego, pomocy w podróży, opieki oraz pomocy medycznej, a także informacyjnej. W każdym z wariantów mamy do wyboru zakres terytorialny Polski lub Europy, gdzie uwzględnione zostały takie kraje jak Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szweja, europejska część Turcji, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

We wszystkich wariantach mamy dostęp do pomocy informacyjnej, która obejmuje infolinię medyczną, informację telefoniczna, przekazywanie informacji, w tym również drogowej. Każdy z wariantów w zakresie Polski posiada sumę ubezpieczenia 400 PLN na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia. W przypadku Europy, wynosi on 1 000 PLN dla wariantu Auto Assistance i wariantu Plus. W Komforcie suma ta wynosi 1 200 PLN. Limit holowania w pierwszych dwóch wariantach wynosi 200 km zarówno w Europie, jak i Polsce. Limit dla Polski w Komforcie zostaje zniesiony, natomiast dla Europy wynosi on 500 km. Refundacja kosztów zezłomowania pojazdu wynosi 500 PLN dla Polski, a w Europie 1 000 PLN. W przypadku pokrycia kosztów parkowania pojazdu, limit jego postoju wynosi 2 dni, natomiast w wersji Komfort 5 dni. Dodatkowo, otrzymujemy w ostatnim wariancie możliwość odbioru pojazdu po naprawie lub kradzieży przy wsparciu finansowym Zakładu Ubezpieczeń. 

Samochód zastępczy możemy otrzymać od 4 do 10 dni (w zależności od wariantu) w przypadku kradzieży lub wypadku naszego auta. Jeżeli będziemy chcieli wynająć auto z powodu jego awarii, refundacja obejmuje 2 dni najmu dopiero w wariancie Plus, a 5 dni w wariancie Komfort. Nocleg w razie zdarzenia ubezpieczeniowego możemy otrzymać na 1 dzień w 2 pierwszych wariantach, natomiast ostatni daje nam możliwość zwrotu kosztów noclegów do 5 dób. Transport kierowcy i pasażerów na terenie Polski jest realizowany do kwoty 400 PLN, natomiast w Europie 2 pierwsze warianty mają limit 1 000 PLN, a Komfort 1 200 PLN (dodatkowo otrzymujemy również pomoc kierowcy zastępczego). Pomoc w postaci opieki, czy pomocy medycznej jest dostępna tylko w wariancie Auto Assistance Komfort. Ubezpieczyciel pokryje koszty opieki nad zwierzętami do 3 dni, do 5 dni opiekę nad dziećmi, transport sanitarny do sumy 500 PLN, a także wizytę osoby bliskiej do 3 dni.

Analizując szczegółowo warunki, odbiór pojazdu to pokrycie kosztów środku transportu po samochód pociągiem I klasy lub autobusem do 1 000 km. Jeżeli pojazd jest dalej, wtedy pokryty zostanie koszt biletu w klasie turystycznej samolotu. Tak samo wygląda to w przypadku transportu kierowcy i pasażerów, wizyty osoby bliskiej lub kierowcy zastępczego. Klasa samochodu w wariancie Auto Assistance i Auto Assistance Plus nie może być wyższa niż C , natomiast D w przypadku wariantu Komfort. Nocleg otrzymamy, jeżeli zdarzenie wystąpi dalej niż 20 km od miejsca zamieszkania. Otrzymujemy nocleg w hotelu 2-3 gwiazdkowym ze śniadaniem, ale musi być ono wliczone w cenę noclegu. Takie świadczenie otrzymamy, gdy pojazd zostanie odholowany na skutek zdarzenia, gdy naprawa nie będzie możliwa tego samego dnia lub gdy zostanie skradziony. Warto wiedzieć, że możemy skorzystać tylko z jednego z trzech świadczeń (wynajmu samochodu zastępczego, noclegu lub transportu kierowców i pasażerów). 

Wyłączenia odpowiedzialności w Auto Assistance

Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów, gdy nie powiadomimy go o zdarzeniu, jeżeli siła wyższa uniemożliwi im świadczenie usługi, do zdarzenia dojdzie na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, będą prowadzone na terenie działania wojenne, terroryzmu, akcje protestacyjne, czy inne działania o podobnym charakterze, zdarzenie dotyczyć będzie działania energii jądrowej, udostępnienia pojazdu na rzecz wojska lub policji, będziemy brali udział w rajdach lub wyścigach, samochód posłuży do popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, kierowca prowadził auto po alkoholu lub bez wymaganych uprawnień, użytkowano pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem, pojazd służył do odpłatnych usług nauki jazdy, jazd próbnych i pokazowych, wynajmu, przewozu ładunku i osób, nie wykonano w terminie przeglądu lub konserwacji auta, czas oczekiwania na części zamienne przekroczył ustalone progi, poniesiono koszty naprawy niewymienione w OWU, liczba pasażerów w pojeździe przekroczyła dozwoloną ilość. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów paliwa, żarówek i innych materiałów niezbędnych do usprawnienia pojazdu, kosztów przepraw promowych. 

Wyłączenia odpowiedzialność obejmują również brak ważnego badania technicznego pojazdu, gdy dostęp do auta będzie ograniczony lub niemożliwy, zdarzenie wystąpiło zanim rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa, wykryto niezgodności pomiędzy informacjami podanymi przez Ubezpieczonego a stanem faktycznym.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również