Klauzula umowna w ubezpieczeniu OC

Klauzula umowna w ubezpieczeniu OC

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym zabezpieczającym nasze mienie, czyli samochód przed szkodami powstałymi na skutek udziału w ruchu drogowym, zdarzeń komunikacyjnych, zdarzeń losowych oraz kradzieży.

Zawierając umowę na ubezpieczenie AC powinniśmy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których zawarta zostanie suma ubezpieczenia, jego zakres, szczegółowe informacje na temat umowy, a także klauzula umowna czyli franszyza integralna.

Franszyza integralna to zapis w umowie, który mówi o wyznaczonym przez ubezpieczyciela minimum, do którego ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe szkody. Tym minimum jest najczęściej kwota kilkuset złotych, na przykład pięciuset złotych. Jeżeli szkoda opiewa na kwotę niższą niż przyjęta franszyza integralna, stratę pokrywamy z własnego budżetu domowego. Im wyższa jest kwota franszyzy integralnej, tym mniej korzystne jest to dla ubezpieczającego swój pojazd.

Klauzulą umowną jest również franszyza bezwarunkowa inaczej zwana redukcyjną. Ten zapis określa z kolei sumę (a częściej procent), o jaki ubezpieczyciel pomniejsza wypłacane odszkodowanie. Wysokość tej sumy jest wyliczana zazwyczaj na podstawie codziennej eksploatacji pojazdu. Franszyza redukcyjna nie jest, jak się powszechnie przyjęło uważać, wkładem własnym.

Może zainteresuje Cię również