Jak odstąpić od ubezpieczenia kupionego przez internet lub telefon? (WZÓR)

Jak odstąpić od ubezpieczenia kupionego przez internet lub telefon? (WZÓR)

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość to prawo konsumentów do zrezygnowania z zawartej umowy bez podania przyczyny w określonym czasie. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawa konsumenckiego.

Odstąpić od umowy ubezpieczenia można tylko w ściśle określonych przypadkach, tj. umowa musi być zawarta na odległość, czyli przez Internet albo telefon oraz od momentu zawarcia umowy do odstąpienia nie może minąć więcej niż 30 dni (w przypadku osób fizycznych, czyli nieprowadzących działalności) i 7 dni (w przypadku przedsiębiorców). Za dzień złożenia odstąpienia uznaje się dzień doręczenia dokumentu zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, lub dzień złożenia odstąpienia Agentowi, działającemu w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia umowa ulega rozwiązaniu.

Odstąpienie od umowy może nastąpić na piśmie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, np. poprzez e-mail. Ubezpieczający musi poinformować zakład ubezpieczeń o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, najlepiej za pomocą formularza odstąpienia od umowy (WZÓR).

Może zainteresuje Cię również