Interrisk OC z dostępnymi rozszerzeniami ochrony

Interrisk OC z dostępnymi rozszerzeniami ochrony

Na co możemy liczyć w ramach ochrony Assistance w Interrisk? Jak wygląda ubezpieczenie NNW i szyb w pojeździe? Czym jest ochrona prawna i dodatkowe rozszerzenia w postaci PAK, PMP oraz PMO? Jakie Ubezpieczyciel stosuje wyłączenia odpowiedzialności?

AutoAssistance w Interrisk

Samo ubezpieczenie zostało podzielone na 3 warianty ochrony – Start, Standard i Premium. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 10 000 EUR. Klienci, którzy wybierają wariant „Start” mogą liczyć w ramach ochrony na usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia (jeżeli doszło do wypadku drogowego), holowanie pojazdu (jeżeli usprawnienie jego na miejscu nie jest możliwe), usprawnienie na miejscu zdarzenia innego pojazdu, holowanie tego pojazdu, a także pomoc informacyjną i administracyjną infolinii Interrisk. W tym Ubezpieczyciel organizuje parkowanie innego pojazdu, czy wynajem dla innego kierowcy samochodu zastępczego.

W wariancie „Standard” zwiększa nam się liczba zdarzeń objęta zakresem ochrony. Mowa tutaj o wypadku drogowym, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu, jego części, wyposażenia, unieruchomienia pojazdu, braku paliwa lub zalania niewłaściwego, przepalenia żarówki, rozładowania akumulatora, przebicia opony, utraty lub zatrzaśnięcia kluczy, sterowników, czy uszkodzeniu ciała, w wyniku nagłego zachorowania lub śmierci kierowcy ubezpieczonego pojazdu. W zakresie ochrony zyskujemy dodatkowo dostarczenie materiałów niezbędnych do usprawnienia pojazdu, przewiezienie kierowcy i pasażera do miejsca odholowania pojazdu, udostępnienia pojazdu zastępczego, zakwaterowania lub tego umożliwiającego kontynuowanie podróży. W przypadku awarii pojazdu uzyskamy pojazd zastępczy do 3 dni, w przypadku wypadku lub kradzieży na maksymalnie 7 dni. Ubezpieczyciel zakwateruje Ubezpieczonego w hotelu, zapewni przejazd do miejsca zamieszkania. W hotelu pokryje koszty nie więcej niż:

  • w przypadku awarii pojazdu - do 2 dni;
  • w przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu - do 5 dni;
  • w innych stuacjach - nie dłużej niż do 3 dni.

Dodatkowo, Interrisk zorganizuje odbiór naprawionego pojazdu, otwarcie pojazdu w przypadku jego zatrzaśnięcia, pomoże przy wymianie koła, rozładowaniu akumulatora, wyczerpaniu paliwa, przewozie i opiece nad dziećmi Ubezpieczonego, transporcie zwierząt podróżujących pojazdem, odholowaniu przyczepy, transporcie medyczny, a gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami kraju Ubezpieczony otrzyma pomoc w postaci dostawy części zamiennych, przy złomowaniu pojazdu, pomoc tłumacza, w przekazaniu środków pieniężnych poza RP, czy skorzysta z pomocy prawnika. W wariancie „Premium” Ubezpieczony zyskuje większe limity świadczeń i ubezpieczenie obejmuje na terenie Europy.

Rozszerzenia zakresu ochrony i wyłączenia odpowiedzialności

Za opłatą dodatkowej składki możemy rozszerzyć wariant Standard i Premium. W przypadku pierwszego, zakres ochrony może obejmować inne kraje Europy, a także mamy możliwość wykupienia opcji ochrony w odległości mniejszej niż 20km od miejsca naszego zamieszkania. Sam limit holowania możemy zwiększyć ze 100 na 250km na terenie RP. Tak samo na terenie Europy – ze 100 na 1 200km. Natomiast w wariancie Premium wykupimy opcję ochrony w odległości mniejszej niż 20km od miejsca zamieszkania, a także rozszerzymy limit holowania na terenie Europy z 200 na 1 200km. 

Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za zdarzenie, gdy osoba będzie w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, nie posiada odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, kierowała niezarejestrowanym pojazdem lub pojazd był bez ważnego badania technicznego, użytkowano go niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Interrisk - ubezpieczenie szyb oraz NNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, boczne oraz tylna. Jeżeli nie znieśliśmy wkładu własnego, to musimy ponieść z własnej kieszeni 50% wartości szkody. Sama suma ubezpieczenia wynosi 2 000 PLN. Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za zaistniałe szkody, jeżeli doszło do nich wskutek eksploatacji, powstały w innych elementach szklanych jak szyberdach, szkło reflektorów, lusterka, czy dach szklany, jeżeli szyba stanowiła integralną część pojazdu, uszkodzeniu uległa uszczelka, listwa, ogrzewanie, uszkodzona została folia, instalacja alarmowa, zniszczona została nalepka kontrolna szyby.

W przypadku NNW, sami ustalamy przed zawarciem umowy ubezpieczenia wielkość sumy – od 10 000 PLN do 100 000 PLN. Świadczenie otrzymamy w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu, pokrycia kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych, kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, czy uciążliwego leczenia (1% sumy).

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Występują tutaj 3 warianty ochrony – Asysta Prawna, Pojazd & Umowy, a także Kierowca & Pojazd. W przypadku pierwszego wariantu, Klient może liczyć na telefoniczną lub elektroniczną pomoc prawną z Zakładu Ubezpieczeń, jednak nie więcej niż 3 razy w ciągu doby i 6 razy w ciągu miesiąca kalendarzowego. W ubezpieczeniu występują również wyłączenia odpowiedzialności, gdy Ubezpieczony pozostaje w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, strajkami, doszło do szkód nuklearnych lub genetycznych, wynikają z umyślnego naruszenia przepisów, Ubezpieczony był pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu, kierował pojazdem bez wymaganych uprawnień, sprawa będzie rozpoznawana przed Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym lub trybunałami międzynarodowymi. 

Przy wariancie Pojazd & Umowy, a także Kierowca & Pojazd Interrisk zwraca w granicach sumy ubezpieczenia koszty postępowania przed sądem powszechnym (koszt wynajęcia adwokata, koszt sporządzenia opinii biegłych lub rzeczoznawców, koszty związane z obroną interesów prawnych, koszty wymaganych przez prawo czynności notarialnych, koszty podróży przez Ubezpieczonego do sądu za granicą i miejsca zamieszkania, koszty tłumaczenia dokumentów, koszty administracyjne i opłaty sądowe, koszty postępowania administracyjnego). 

Wariant Pojazd & Umowy dotyczy dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, obronę przed kierowanymi przeciwko Ubezpieczonemu roszczeniami, obronę Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia, koszty postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, dochodzenie roszczeń w sprawach dotyczących umów z innymi Ubezpieczycielami. Wariant Kierowca & Pojazd wyklucza dochodzenie roszczeń u innych Ubezpieczycieli z tytułu zawarcia umowy. Suma ubezpieczenia w pierwszym wynosi 40 000 PLN, natomiast w drugim 20 000 PLN.

Co to jest PAK, PMP i PMO dostępne w Interrisk?

PAK to Pakiet Asysty po Kradzieży, który obejmuje pokrycie kosztów towarzyszących zakupowi kolejnego pojazdu, pokrycie wymiany tablic rejestracyjnych, czy koszty najmu samochodu zastępczego. Suma ubezpieczenia wynosi 500 PLN i dotyczy zdarzeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. PMP to Pakiet Miejski Parking obejmujący szkody poniżej wartości 500 PLN, polegające na zniszczeniu karoserii pojazdu, wymianę opon, wykonanie badania technicznego pojazdu czy jego naprawy po awarii. Suma ubezpieczenia również wynosi 500 PLN. PMO natomiast to Pakiet Mobilny. W ramach tego ubezpieczenia uzyskamy dla Ubezpieczonego oraz jego najbliższych organizację i pokrycie kosztów przewozu w przypadku doznania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które uniemożliwia prowadzenie pojazdu. Suma gwarancyjna wynosi 5 000 PLN i odnosi się do szkód odpowiedzialności cywilnej również z tytułu używania roweru, hulajnogi lub deskorolki. W ubezpieczeniu występuje konsumpcja sumy ubezpieczenia. 

Nasz kalkulator OC zawiera oferty z Interrisk dotyczące ubezpieczenia samochodu. Zachęcamy do porównywania cen w naszym narzędziu lub do kontakt z naszą infolinią w celu uzyskania propozycji składki ubezpieczenia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również