Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Sprawdź dlaczego

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Sprawdź dlaczego

Zdarzenie drogowe spowodowane przez kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd zwykle wiąże się z wypłatą odszkodowania z OC / AC sprawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy osoba poszkodowana nie otrzymuje żadnych pieniędzy. Sprawdź, z czego to może wynikać.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za szkody wyrządzone ubezpieczonym pojazdem. Niekiedy jednak osoba pokrzywdzona napotyka na przeszkodę, jaką jest odmowa wypłaty odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania – najczęstsze sytuacje

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel obliguje się do wypłaty odszkodowania w ramach polisy OC / AC wykupionej przez osobę ubezpieczającą , regulowane są w Ogólnych Warunkach Umowy Ubezpieczeniowej.

Najczęściej odmowa wypłaty odszkodowania OC dotyczy przypadków:

 • niedopełnienia przez ubezpieczonego zobowiązań wobec ubezpieczającego, tj. nieopłacenie składki, opóźnienie w płatności, podanie fałszywych informacji lub zatajenie ważnych danych,
 • braku wystąpienia szkody,
 • szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego,
 • wykazania szkody w sposób odbiegający od warunków podpisywanej umowy.

Jeżeli chodzi o polisę AC, odmowa odszkodowania może dotyczyć sytuacji takich jak m.in.:

 • związanych z nieopłaceniem składki w ogóle lub dużo po terminie,
 • gdy wartość szkody nie przekracza wartości franszyzy integralnej,
 • gdy wartość szkody jest niższa niż zadeklarowany wkład własny.

Uwaga na konieczność zwrotu wypłaconego odszkodowania

Czasami dochodzi do sytuacji, w których odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy nie obowiązuje, ale ubezpieczyciel występuje z tzw. regresem. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyciel ma prawo domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli sprawca zdarzenia drogowego:

 • wyrządził szkodę umyślnie,
 • wyrządził szkodę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych i innych,
 • wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa, np. kradzieży i nim dokonał szkody,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (wyjątek stanowi ratowanie ludzkiego życia).

Ubezpieczyciel odmawia odszkodowania – co dalej?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania, osoba pokrzywdzona może złożyć odwołanie. Ma przy tym spore szanse na uzyskanie świadczenia – warunek jest tylko jeden: jej odwołanie musi mieć bardzo dobre uzasadnienie. Warto więc podjąć współpracę z rzeczoznawcą, który postara się rozstrzygnąć sporne kwestie, np. związane z tym, czy opisywana wersja zdarzeń faktycznie mogła spowodować konkretne szkody. Niezależnych ekspertów szukaj poprzez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych, czy w bazie Polskiego Związku Motorowego.

Może zainteresuje Cię również